Kirjoittamisen kandidaattiohjelma

Tutkintonimike
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Kirjoittamisen kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Kandidaatintutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

1. kirjoittamisen perus- ja aineopinnot sisältäen tutkielman
2. viestintä- ja kieliopinnot
3. yleisopinnot
4. valinnaiset opinnot, esim. toisen/toisten aineiden opintoja, viestintä- ja kieliopintoja ja/tai muita valinnaisia opintoja
Kandidaatintutkinnon laajuus on vähintään 180 opintopistettä.

Tutkintoon sisällytettävät opinnot lukuunottamatta kypsyysnäytettä voivat olla joko avoimessa yliopistossa tai erillisinä opintoina suoritettuja. Tutkintoon liittyvä kypsyysnäyte tehdään Jyväskylän yliopistossa

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittanut
• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.


Tutkintorakenne

  Kirjoittamisen perusopinnot (30 op)

  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Valitse toinen seuraavista:
  KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op
  KIKP2013 Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op

  kaksi seuraavista:
  KIKV1002 Proosa 5 op
  KIKV1003 Draama 5 op
  KIKV1004 Runous 5 op
  KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

  toinen seuraavista:
  KIKP218 Tekstikokoelma 5 op
  KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:
  • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
  • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
  • tunnistaa ja hyödyntää valitsemiensa tekstilajien ominaispiirteitä
  • osaa hankkia itsenäisesti teoreettista ja käytännöllistä tietoa
  • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
  • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.
  Sisältö
  Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta sekä kohtaa muita kirjoittajia. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tutustuu kirjoittamisprosessiinsa ja sen reflektointiin. Hän oppii antamaan ja saamaan vertaispalautetta.
  Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja kirjoittamisen prosessin hallintaa.
  Lisätiedot
  Opiskelu on joustavaa. Opinnot harjaannuttavat erilaisiin opiskelutapoihin ja verkkotaitoihin: tarjolla on opintojaksosta riippuen lähi-, verkko- tai itsenäisiä opintoja, useimmat kontaktiopetukset muodostuvat näiden yhdistelmästä.
  Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Verkkokurssit ovat ryhmämuotoista opiskelua, jolla oppiminen perustuu opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Itsenäiset oppimistehtävät sisältävät lukemista, teoriaan perehtymistä ja sen soveltamista omaan kirjoittamiseen sekä työskentelyn reflektointia. Oppimistehtäviä voi palauttaa koko lukuvuoden ajan oman opiskeluaikataulun mukaisesti. Halutessasi voit myös tehdä kirjoittamisen perusopinnot kokonaan verkkokurssien ja itsenäisten oppimistehtävien muodossa, etäopiskellen.

  Kirjoittamisen aineopinnot (50 op)

  Kriteerit
  Lajit:
  Aineopinnoissa valitaan kaksi (perusopintoihin sisältymätöntä) lajijaksoa
  KIKV1002 Proosa 5 op
  KIKV1003 Draama 5 op
  KIKV1004 Runous 5 op
  KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

  "Kirjoittminen ja kirjoittamisen opetus, tutkimus" -ryhmittelyn alla olevista Kirjallisuuden tuntemuksen jaksoista (KIRA311, KIRA314, KIRA321, KIRA324) voidaan valita yksi.
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Lajit:
  Aineopinnoissa valitaan kaksi (perusopintoihin sisältymätöntä) lajijaksoa
  KIKV1002 Proosa 5 op
  KIKV1003 Draama 5 op
  KIKV1004 Runous 5 op
  KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

  "Kirjoittminen ja kirjoittamisen opetus, tutkimus" -ryhmittelyn alla olevista Kirjallisuuden tuntemuksen jaksoista (KIRA311, KIRA314, KIRA321, KIRA324) voidaan valita yksi.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Aineopinnot suorittanut opiskelija osaa:

  • tunnistaa omat vahvuutensa kirjoittajana
  • kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan
  • arvioida kirjoittamistaan ammatillisesta näkökulmasta
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida laajan tekstikokonaisuuden
  • tarkastella kirjoittamista myös opettamisen näkökulmasta
  • etsiä ja soveltaa kirjoittamisen tutkimusta kirjoittajana ja tutkijana.
  Sisältö
  Kirjoittamisen aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja omien työskentelytapojensa kehittämistä. Opiskelija oppii aineopinnoissa tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti. Oman kirjoitustyön lisäksi on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen opetukseen ja tutkimukseen. Opiskelija saa valmiuksia verkostoitua, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti.
  Lisätiedot
  Opiskelu on joustavaa. Opinnot harjaannuttavat erilaisiin opiskelutapoihin ja verkkotaitoihin: tarjolla on opintojaksosta riippuen lähi-, verkko- tai itsenäisiä opintoja, useimmat kontaktiopetukset muodostuvat näiden yhdistelmästä.
  Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Verkkokurssit ovat ryhmämuotoista opiskelua, jolla oppiminen perustuu opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Itsenäiset oppimistehtävät sisältävät lukemista, teoriaan perehtymistä ja sen soveltamista omaan kirjoittamiseen sekä työskentelyn reflektointia. Oppimistehtäviä voi palauttaa koko lukuvuoden ajan oman opiskeluaikataulun mukaisesti. Halutessasi voit tehdä kirjoittamisen aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina kokonaan etäopiskellen, verkkokurssien ja itsenäisten oppimistehtävien muodossa.
  Aineopinnot edellyttävät kielitaitoa, vähintään englannin kielen hallintaa. Aineopinnot voi opiskella myös sivuaineena (35 op), jolloin muun muassa proseminaari ja kandidaatintutkielman laatiminen jäävät pois opinto-ohjelmasta. Tällöin opiskelu painottuu omaan kirjoitustyöhön, mutta opiskelija saa myös valmiuksia lähestyä omaa kirjoittamista tutkivalla otteella.
  Osa kirjoittamisen opiskelijoista toimii jo kirjoittamisen ammateissa tai on esimerkiksi opiskellut kirjallisuustiedettä. Kontaktiopetuksessa koko ryhmän kokemukset ja osaaminen palvelevat yhteisiä oppimistavoitteita.
 • KIKA1001 Kypsyysnäyte (0 op)

  Vapaasti valittavat opinnot

  Valitaan siten, että tutkinnon minimipistemäärä (180) täyttyy.