Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma

Tutkintonimike
Filosofian maisterin tutkinto (M.A.)
Tutkinto-ohjelma
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä ympäristöä, joka sisältää erilaisia ajallisia ja tilallisia kerroksia. Yksilöiden ja yhteisöjen suhde ympäristöönsä on jatkuvan muutoksen kohteena. Osa kulttuuriympäristöä on suojeltua tai muutoin määritelty erityisen arvokkaaksi. Laadukas kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen voimavara, korvaamaton kansallinen omaisuus sekä mielekäs elin- ja toimintaympäristö.

Maisterikoulutus laajentaa kulttuuri- ja taideaineiden asiantuntijuutta kulttuuriympäristön muotoutumisen, määrittelyn ja tulkinnan prosesseihin. Maisterikoulutus kouluttaa asiantuntijoita, jotka kykenevät työskentelemään kriittisesti, analyyttisesti ja laaja-alaisesti kulttuuriympäristöalan kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tämän lisäksi koulutuksessa kannustetaan verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa ja tuottamaan tietoa monialaisissa ja vuorovaikutteisissa prosesseissa. Koulutuksesta valmistuu filosofian maistereita, joilla on valmiudet ymmärtää kulttuuriympäristöalan kehittymistä, toimia johtajina ja asiantuntijoina monialaisessa ja ristiriitaisessa toimintaympäristössä sekä tunnistaa alan liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksesta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin valtion, maakuntien, kaupunkien ja kuntien hallinnossa sekä yksityisellä sektorilla. Pääaineen ja erikoisosaamisensa mukaan maisterit työllistyvät rakennustutkijoina, taide- ja ympäristökasvattajina ja erikoistutkijoina. Yritystoiminnassa maisterit työllistyvät kulttuuriperintöalan digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottajina ja kehittäjinä sekä kulttuuriympäristöalan tutkimus- ja suunnittelutehtävissä. Tutkinto antaa valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Osaamistavoitteet

Maisterikoulutus rakentuu Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan hyväksymien yleisten osaamistavoitteiden mukaisesti. Koulutuksesta valmistunut
- hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella,
- osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä,
- osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä,
- hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot,
- arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä,
- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen sekä
- osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan.

Maisterikoulutus sisältää myös kulttuuriympäristöön liittyviä alakohtaisia osaamistavoitteita. Niiden mukaisesti koulutuksesta valmistunut
- tuntee kulttuuriympäristöä koskevien aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävät tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät,
- hallitsee kulttuuriympäristökentän oikeudelliset ja eettiset perusteet ja osaa tehdä näihin liittyen perusteltuja kulttuuriympäristöselvityksiä omalta erikoisalaltaan,
- hallitsee monipuolisesti kulttuuriympäristöalan johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvittavan teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan sekä ongelmanratkaisutaidot,
- hallitsee kulttuuriympäristöalaan liittyvät prosessit ja toimintaympäristön,
- omaa valmiudet osallistua aktiivisesti kulttuuriympäristöä koskevaan keskusteluun sekä
- osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa kulttuuriympäristöön liittyvissä työtehtävissä ja ymmärtää alaa koskevan tutkimuksen merkityksen.


Tutkintorakenne

  Kulttuuriympäristön tutkimuksen syventävät opinnot (50 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Koulutuksesta valmistunut

  - tuntee kulttuuriympäristöä koskevien aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävät tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät
  - hallitsee kulttuuriympäristökentän oikeudelliset ja eettiset perusteet ja osaa tehdä näihin liittyen perusteltuja kulttuuriympäristöselvityksiä omalta erikoisalaltaan
  - hallitsee monipuolisesti kulttuuriympäristöalan johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvittavan teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan sekä ongelmanratkaisutaidot,
  - hallitsee kulttuuriympäristöalaan liittyvät prosessit ja toimintaympäristön,
  - omaa valmiudet osallistua aktiivisesti kulttuuriympäristöä koskevaan keskusteluun sekä
  - osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa kulttuuriympäristöön liittyvissä työtehtävissä ja ymmärtää alaa koskevan tutkimuksen merkityksen
  Sisältö
  Opintokokonaisuudessa perehdytään kulttuuriympäristön filosofisiin, esteettisiin ja historiallisiin perusteisiin. Kulttuuriympäristöä tarkastellaan sekä tiede-, viranomais- että kansalaistoiminnan kohteena ja prosesseina, jotka jäsentyvät ympäristön arvottamisen, maankäytön suunnittelun ja ohjauksen, ympäristön hyöty- ja virkistyskäytön, ympäristökasvatuksen ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmista. Erityistä huomiota kiinnitetään
  - kulttuuriympäristöä koskevan tiedon rakentumiseen ja struktuureihin sekä kulttuuriympäristön monimuotoisiin esityksiin eri konteksteissa
  - ihmisen ympäristösuhteen muodostumiseen ja miten siihen voidaan vaikuttaa
  - kulttuuriympäristön kentän erilaisten toimijoiden rooliin merkitysten välittämisessä ja tuottamisessa.
  - kulttuuriympäristön suojelun ja konservoinnin historialliseen taustaan, filosofisiin virtauksiin ja eri restaurointiteorioihin
  - humanistisen tutkimuksen, erityisesti kulttuuriympäristön tutkimuksen kannalta keskeisiin tieteenfilosofisiset lähtökohtiin ja tutkimusmenetelmiin
  - tieteellisen tutkielman prosessiin ja laatimiseen
 • KUOS101 Kulttuuriympäristö (5 op)
 • KUOS102 Tutkimusorientaatiot ja menetelmät (5 op)
 • KUOS111 Käytännön kulttuuriympäristöprosessit (5 op)
 • KUOS112 Kulttuuriympäristö tietovarantona (5 op)
 • KUOS113 Eletty ja esitetty ympäristö (5 op)
 • KUOS114 Kulttuuriympäristökasvatus (5 op)
 • KUOS115 Kulttuuriympäristön suojelu (5 op)
 • KUOS151 Työelämäprojekti (5 op)
 • KUOS201 Maisterikoulutuksen yhteinen maisteriseminaari (5 op)
 • KUOS202 Maisterikoulutuksen yhteinen maisteriseminaari II (5 op)

  Vapaasti valittavat opinnot

  Valitaan siten, että tutkinnon minimipistemäärä (120) täyttyy.