Museologian kandidaattiohjelma

Tutkintonimike
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Museologian kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Jyväskylän yliopiston museologia on oppiaine, jossa tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta ajallis-alueelliseen ympäristönsä. Museologiassa perehdytään erityisesti siihen, miten ihmiset ottavat sekä aineellisen että aineettoman ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Museologisen tutkimuksen kohteina eivät ole pelkästään museot tai muut muistiorganisaatiot kuten arkistot tai kirjastot, vaan niiden taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen.

Museologian oppiaine nojaa vahvasti heritologiseen (kulttuuriperintöteoria) tutkimusperinteeseen. Opintojen tavoitteena on saavuttaa syvällinen ymmärrys museologian ja siihen läheisesti liittyvän heritologian teoreettisesta perustasta. Toisena tärkeänä tavoitteena on kyky soveltaa hankittu teoreettinen tietämys käytännön työhön. Museologian opiskelu sisältää kuuden viikon mittaisen työssäoppimisjakson opintojen kaikilla tasoilla.

Museologiaa opiskellaan sekä kontaktiopetuksessa että itsenäisesti työskennellen. Museologian kandidaattiohjelmassa museologian opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopinnot antavat museoasetuksen (AsK 2005/1192 ja muutos 456/2013) mukaisen ammatillisen pätevyyden museoalalle. Perusopinnoissa korostuu työelämälähtöisyys yhdistettynä laajempaan kulttuuri- ja luonnonperintöorganisaatioiden tarkasteluun. Aineopinnoissa pureudutaan museologian alaan ja kulttuuriperintöprosesseihin liittyvään teoreettiseen keskusteluun ja etsitään sitä kautta omia museologisia kiinnostuksen kohteita.

Museologiasta valmistuneet ja museologiaa opiskelleet työllistyvät usein erilaisiin museotehtäviin kulttuurihistoriallisissa museoissa, luonnontieteellisissä museoissa, taidemuseoissa ja erikoismuseoissa. Tämän lisäksi opinnot antavat valmiuksia työskennellä myös muissa suunnittelu-, hallinto-, asiantuntija- ja johtotehtävissä, joissa tarvitaan kulttuuri- ja luonnonperinnön prosessien tuntemusta ja ymmärrystä.

Museologian opetusta annetaan useissa ulkomaisissa yliopistoissa, joten museologia tarjoaa luontevan oppiainevaihtoehdon esimerkiksi museoalalle aikovien opiskelijoiden kansainvälisten opintojen suunnitelmiin. Opintoihin kuuluvat työssäoppimisjaksot on mahdollista suorittaa ulkomaisissa museoissa ja saada siten kansainvälistä työkokemusta. Kansainvälinen harjoittelu tai muut kansainväliset opinnot ajoittuvat maisteriohjelman opintoihin

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittanut

Hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
Osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.


Tutkintorakenne

  Museologian perusopinnot (25 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  on selvillä museologian ja heritologian tutkimustraditiosta sekä oppiaineen nykypäivän ajankohtaisista kysymyksistä,
  tuntee museoiden roolin, merkityksen ja toimintatavat kulttuurisina instituutioina ja yhteiskunnallisina toimijoina,
  tunnistaa museologian teoreettisia näkökulmia ja niiden käytännön sovellutuksia ja
  osaa soveltaa opintojen antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä.
  Museologian perusopinnot ovat museoammattiin pätevöittävät erikoisopinnot (Valtioneuvoston asetus museoista 22.12.2005/1192 1 §).
 • MSLP010 Johdanto museologiaan (5 op)
 • MSLP024 Kokoelmatyö (6 op)
 • MSLP030 Museo ja yleisö (6 op)
 • MSLP040 Työssäoppiminen I (8 op)