Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma

Tutkintonimike
Filosofian tohtorin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma
Tutkinnon taso
Tohtorin tutkinto
Yksikkö
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.04.2017-31.07.2020
Kesto
4 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi , englanti

Kuvaus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen jatkokoulutuksessa korostuu valmius itsenäiseen tutkimustyöhön, edellytykset toteuttaa ja raportoida laajamittainen tutkimushanke sekä kyky esitellä ja puolustaa omaa tutkimustyötä väitöstilaisuudessa. Tohtorikoulutus antaa asiantuntijavalmiudet oman tutkimusalan lisäksi yleiseen tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisutapoihin sekä kehittää tietoyhteiskunnassa tarvittavia viestintä- ja tietoteknisiä valmiuksia.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelmassa opintosuunta voi olla hungarologia, kirjallisuus, kirjoittaminen, museologia, musiikkikasvatus, musiikkiterapia, musiikkitiede, nykykulttuurin tutkimus, taidehistoria tai taidekasvatus. Opintosuunta valitaan hakuvaiheessa.

Filosofian tohtorin (FT) tutkintoon vaaditaan jatko-opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä väitöskirja.

Lisensiaatin tutkinto koostuu lisensiaatintutkielmasta ja muista jatko-opinnoista.

Osaamistavoitteet

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen alan tohtorin tutkinnon suoritettuaan koulutettava
- on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa, sen kehitykseen ja tutkimusmenetelmiin sekä kykenee itsenäisesti ja luovasti tuottamaan uutta tietoa
- ymmärtää tieteellisen tiedon moniulotteisen luonteen
- toimii eettisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
- osaa kehittää, toteuttaa ja johtaa itsenäisesti yhteistyötä ja hankkeita monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
- tuntee tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä
- hallitsee tieteellisen viestinnän sekä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot eri toimintaympäristöissä
- osaa edistää tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta
- osaa hyödyntää asiantuntijuutensa avaamat työllistymismahdollisuudet työelämässä


Tutkintorakenne