KYBS1201 Kyberturvallisuusteknologiat (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee keskeisimmät
tietoverkkoympäristön turvaamisen työkalut
ja menetelmät ja 2) tuntee hyökkäysien havaitsemisten
perustekniikat, 3) opiskelija osaa myös keskustella keskeisesti
aihealueeseen liittyvistä tieteellisistä julkaisuista
käyttäen alan tieteellisiä termejä. 4) opiskelija
osaa tuottaa tieteelliseen kirjallisuuteen perustuvaa
tekstiä aihealueeseen liittyvästä ilmiöstä.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista, demoista, tieteellisen
kirjallisuuden lukemisesta ja niihin perustuvan esseen
kirjoittamisesta. Kurssin aikana käsitellään seuraavia
teemoja: Kyberturvallisuuden toteuttamiseen käytettyjä
teknologisia ratkaisuja, kyberhyökkäysten havaitsemiseen
käytettyjen menetelmien perusteet, uusien
kyberturvallisuusratkaisuiden hahmottaminen tieteellisen
kirjallisuuden avulla

Oppimateriaalit

Vaihtelee vuosittain

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on demojen
hyväksytty suorittaminen ja esseen laatiminen siitä
erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa määritelty
informaatioteknologian perusosaaminen. ITKST41
Kybermaailma ja turvallisuus