Kyberturvallisuuden maisteriohjelma, kyberturvallisuuden opintosuunta

Tutkintonimike
Filosofian maisterin tutkinto (M.Sc.)
Tutkinto-ohjelma
Kyberturvallisuuden maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kybermaailmaa ja sen turvallisuutta yhteiskunnallisesta, toiminnallisesta, teknologisesta ja systeemisestä näkökulmasta. Maisteriohjelmassa kyberturvallisuutta tarkastellaan kokonaisturvallisuuden kontekstissa ottaen huomioon kansainvälistyvään ja digitalisoituvaan yhteiskuntaamme liittyvät kehityskulut, toiminta- ja huoltovarmuus sekä reagointi- ja riskinsietokyky.

Maisteriohjelmassa on kaksi opintosuuntaa: kyberturvallisuuden opintosuunta sekä kokonaisturvallisuuden ja strategisen tiedustelun opintosuunta.

Kyberturvallisuuden opintosuunnassa korostuvat kyberturvallisuuden suunnittelu, johtaminen ja tietoturvallisuusriskien hallinta niin johtamisen kuin teknologiankin näkökulmasta.

Kokonaisturvallisuuden ja strategisen tiedustelun opintosuunnassa korostuvat kybermaailman ymmärtämisen ohella informaation hallinnan merkitys yrityksissä ja organisaatioissa sekä tiedonhankinnan ja tiedustelun mahdollisuudet erityisesti kansainvälisten organisaatioiden toiminnan osana.

Kaikki maisteriohjelman opiskelijat saavuttavat digitalisoituvan maailman ymmärtämisen kannalta tarvittavan teknisen perusosaamisen. Perusosaamisen tuottavat täydentävät (tarvittaessa) ja muut opinnot suoritetaan maisteriopintojen osana.

Osaamistavoitteet

Ks. erillinen liite.


Tutkintorakenne

  Muut yhteiset opinnot: Viestintä- ja kieliopinnot (väh. 5 op) (vähintään 5 op)

  Opintoina voi suorittaa minkä tahansa vieraan kielen opintoja, joiden tavoitetaitotaso eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEFR) on vähintään B1-B2 (ns. ”akateemisen tason” kielikurssit).

  Sisällön valinnaisuus
  Vähintään 5 opintopistettä

   Viestintä- ja kieliopinnot (väh. 5 op) (vähintään 5 op)

   Viestintä- ja kieliopintoina tulee suorittaa vähintään 5 op vieraan kielen opintoja. Vieraan kielen opintojen osalta opinnot edellytetään suoritetuiksi opintojaksoilla, joiden tavoitetaitotaso eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEF) on ollut vähintään B1-B2 (ns. ”akateemisen tason” kielikurssit).

   Sisällön valinnaisuus
   Vähintään 5 opintopistettä

  Vapaasti valittavat opinnot (0 - 35 op)

  Muut opinnot siten, että tutkinnon minimilaajuus tulee täyteen. Mikäli opiskelija suorittaa pääaineen, sivuaineen tai viestintä- ja kieliopintoja enemmän kuin niiden minimilaajuus on, vähenee vapaavalintaisten opintojen minimimäärä vastaavalla opintopistemäärällä.

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 0-35 opintopistettä

   Muut opinnot (siten, että tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy) (0 op)

   Muita opintoja tulee suorittaa siten, että tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy. Jos opiskelijan maisterikoulutukseen valinnan perusteena olevaan tutkintoon ei sisälly, eikä opiskelija ole muutenkaan suorittanut tietojenkäsittelyalan opintoja siinä laajuudessa, että hänellä voitaisiin katsoa olevan tarvittava informaatioteknologian perusosaaminen (määritelty aiemmin tässä dokumentissa), hänen tulee suorittaa osana tutkintoaan määriteltyä informaatioteknologian perusosaamista vastaavat, vähintään 20 op laajuiset opinnot.

   Lukuun ottamatta em. informaatioteknologian perusosaamisen tuottavia opintoja opiske-lija voi valita tutkintoonsa sisällytettävät muut opinnot vapaasti. On kuitenkin suositelta-vaa, että muita opintoja valitessaan opiskelija ottaa huomioon aiemman opintotaustansa. Nämä muut opinnot on lähtökohtaisesti suoritettava opintokokonaisuuksina. Opintoko-konaisuudet voivat olla joko jonkin toisen alan perus- tai aineopintokokonaisuuksia tai monitieteisiä opintokokonaisuuksia.

   Mikäli opiskelija suorittaa pääaineen, sivuaineen tai viestintä- ja kieliopintoja enemmän kuin niiden minimilaajuus on, vähenee vapaavalintaisten opintojen minimimäärä vastaavalla opintopistemäärällä.