Kyberturvallisuuden maisteriohjelma

Tutkintonimike
Filosofian maisterin tutkinto (M.Sc.)
Tutkinto-ohjelma
Kyberturvallisuuden maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kybermaailmaa ja sen turvallisuutta yhteiskunnallisesta, toiminnallisesta, teknologisesta ja systeemisestä näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Ks. erillinen liite.


Tutkintorakenne

Informaatioteknologian perusosaaminen (0-20 op) * (0 op)

* Informaatioteknologian perusosaamisen moduuli tulee suoritettavaksi opiskelijalle, joka ei aiemmissa opinnoissaan joko osana aiemmin suoritettua tutkintoa tai muuten ole suorittanut opintoja, jotka tuottavat kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa vaadittavan informaatioteknologian perusosaamisen. Jos opiskelijalla on osaamista moduulin jollain osa-alueella, hänen tulee suorittaa osana moduulia sellaisia opintoja, joihin liittyen hänellä ei ole osaamista.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0 opintopistettä

Informaatioteknologian perusosaaminen (0-20 op) (0-20 op)

Informaatioteknologian perusosaamisen moduuli tulee suoritettavaksi opiskelijalle, joka ei aiemmissa opinnoissaan joko osana aiemmin suoritettua tutkintoa tai muuten ole suorittanut opintoja, jotka tuottavat kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa vaadittavan informaatioteknologian perusosaamisen. Jos opiskelijalla on osaamista moduulin jollain osa-alueella, hänen tulee suorittaa osana moduulia sellaisia opintoja, joihin liittyen hänellä ei ole osaamista.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
KYBP1001 Ohjelmoinnin perusopintotasoinen suoritus korkeakoulussa (5 op)
KYBP1002 Tietokantaosaamisen perusopintotasoinen suoritus korkeakoulussa (5 op)
KYBP1003 Tietoverkko-osaamisen perusopintotasoinen suoritus korkeakoulussa (5 op)
KYBP1004 Vaatimusmäärittelyn perusopintotasoinen suoritus korkeakoulussa (5 op)

Kyberturvallisuuden syventävät opinnot (80 op)

Arvosteluasteikko
  • 0-5

Pakolliset opinnot (70 op)

Kyberturvallisuuden tutkimusosaaminen (40 op) (40 op)

Kyberturvallisuuden tutkimusosaamisen moduuli sisältää tutkintoasetuksen mukaisen lopputyön ja siihen liittyvät opintojaksot.

KYBS5502 Pro gradu -tutkielma (30 op)
KYBSS503 Maturiteetti (0 op)
KYBS5504 Tutkimusmenetelmät (5 op)
KYBS5505 Pro gradu -seminaari (5 op)

Kyberturvallisuuden johtaminen (15 op) (15 op)

Kyberturvallisuuden johtamisen moduuli sisältää opintoja, joiden aikana opiskelija saa perustiedot kybermaailmasta ja sen olemuksesta sekä kyberuhista korkealla abstraktiotasolla. Lisäksi opiskelija saa perustiedot erilaisten organisaatioiden kyber- ja tietoturvallisuuden hallinnasta ja johtamisesta.

ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus (5 op)
TJTSM51 Information Security Management (5 op)
TJTSM56 Advanced Course on Information Security Management (5 op)

Kyberturvallisuuden teknologian moduuli (15 op) (15 op)

Kyberturvallisuuden teknologian moduuli sisältää opintoja, joiden aikana opiskelija saa perustiedot tietojärjestelmiin, tietoverkkoihin ja tietokantoihin liittyvistä yleisimmistä haavoittuvuuksista ja turvallisuusuhista sekä niiltä suojautumisesta.

Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta, joille on määritelty suoritusjärjestys:

• ITKST56 – Järjestelmähaavoittuvuudet (5 op)
• KYBS1201 – Kyberturvallisuusteknologiat (5 op)
• TIES327 – Tietoverkkoturvallisuus (5 op) HUOM! kurssi tulee suorittaa 5 op laajuisena.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 15 opintopistettä
ITKST56 Järjestelmähaavoittuvuudet (5 op)
TIES327 Tietoverkkoturvallisuus (3-5 op)
KYBS1201 Kyberturvallisuusteknologiat (5 op)

Osaamista suuntaavat opinnot (väh.10) (10 op)

Osaamista suuntaavat opinnot -osaamispylvääseen sisältyvien moduulien ja opintojen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijan saavuttaman osaamisen suuntaaminen hänen omien tavoitteidensa mukaisesti. Osaamista voi suunnata joko pelkästään kyberturvallisuuden alalla tai vaihtoehtoisesti sekä kyberturvallisuuden että jollain muulla alalla.

Osaamista suuntaavat opinnot kyberturvallisuuden alalla voivat koostua joko kyberturvallisuuden maisteriohjelman tuottamista moduuleista ja opintojaksoista tai informaatioteknologian tiedekunnan muiden maisteriohjelmien tuottamista syventävien opintojen tasoisista moduuleista tai opintojaksoista. Näitä opintoja opiskelijan tulee valita vähintään 10 op siten, että maisteriohjelman syventävien opintojen laajuudeksi muodostuu vähintään 80 op. Osaamista suuntaavat 10 op opinnot voi valita joko moduuleittain tai niistä riippumatta vapaasti.

Tarjottavat osaamista suuntaavat kyberturvallisuuden alan moduulit vahvistetaan vuosittain lähtökohtaisesti opinto-ohjelman vahvistamisen yhteydessä kutakin lukuvuotta edel-tävän kesäkuun alkuun mennessä. Samalla vahvistetaan näiden moduulien osaamistavoitteet ja muut opintojen suunnittelun kannalta tarvittavat tiedot.

Osaamista suuntaaviin opintoihin voi sisältyä myös yhteensä enintään viisi opintopistettä kyberturvallisuuden alan harjoittelua ja/tai aiemman työhistorian perusteella AHOT-menettelyssä hyväksi luettavia kyberturvallisuuden alan vaativia asiantuntijatehtäviä.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 10 opintopistettä

Kyberkonfliktit (0-10 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-10 opintopistettä
ITKST45 Introduction to Cyber Conflict (5 op)
ITKST55 Kyberhyökkäys ja sen torjunta (5 op)

Kyberturvallisuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet (0-15 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-15 opintopistettä
KYBS7011 Kyberturvallisuus, yhteiskunta ja henkinen kriisinkestävyys (5 op)
ITKST40 Yhteiskunta ja informaatioturvallisuus (5 op)
ITKST44 Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus (5 op)

Informaatiovaikuttaminen (0-10 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-10 opintopistettä
KYBS7021 Viestinnän ja vaikuttamisen teoreettisia perusteita (5 op)
KYBS7022 Informaatiovaikuttamisen keskeisiä kysymyksiä (5 op)

Informaation hallinta ja tiedustelu (0-15 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-15 opintopistettä
KYBS7031 Informaation hallinta ja tiedustelu I (5 op)
KYBS7032 Informaation hallinta ja tiedustelu II (5 op)
KYBS7033 Informaation hallinta ja tiedolla johtaminen (5 op)

Anomaliat ja niiden havaitseminen (0-10 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-10 opintopistettä
KYBS7041 Anomalian havaitseminen (5 op)
KYBS7042 Anomalian havaitsemisen jatkokurssi (5 op)

Kyberturvallisuuden asiantuntijuuden käytäntö (enintään 5op) (0-5 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-5 opintopistettä
KYBS5590 Kyberturvallisuuden vaativat asiantuntijatehtävät (5 op)
KYBS5594 Kyberturvallisuuden syventävä harjoittelu (1-5 op)
KYBS5595 Kyberturvallisuuden syventävä harjoittelu ulkomailla (1-5 op)

Yksittäiset ja ajoittain tarjottavat kurssit (0-22 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-22 opintopistettä
ITKST50 Secure Systems Design (5 op)
ITKST65 Kyberfyysisten järjestelmien resilienssi (3-5 op)
KYBS7091 Introduction to CISSP Certification (5 op)
KYBS7092 Julkisen hallinnon kyberturvallisuus (5 op)
KYBS7099 Kyberturvallisuuden syventävä essee (1-2 op)

Opintoja, joiden avulla opiskelija voi suunnata osaamistaan muun alan opinnoilla. (0 op)

Esimerkiksi Erilliset kokonaisuudet (25 op) (0 op)

Muut yhteiset opinnot: Viestintä- ja kieliopinnot (väh. 5 op) (5 op)

Viestintä- ja kieliosaamisen osalta arvioidaan kunkin opiskelijan lähtötaso aiemmin suoritettujen opintojen perusteella. Tavoitetaso on seuraava:

• Äidinkielen viestinnän opintoja 2 op
• Toisen kotimaisen kielen opintoja 2 op
• Vieraan kielen opintoja 2 op
• Muita viestintä- ja kieliopintoja 4 op

Vieraan kielen opintojen osalta opinnot edellytetään suoritetuiksi opintojaksoilla, joiden tavoitetaitotaso eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEF) on ollut vähintään B1-B2. Mikäli maisterikoulutukseen hakeutumisen perustana olevaan tutkintoihin ja opiskelijan muuten suorittamiin opintoihin sisältyy edellä kuvattua vähemmän viestintä- ja kieliopintoja, on viestintä- ja kieliopintoja täydennettävä. Täydentävät viestintä- ja kieliopinnot tulee suorittaa maisterin tutkinnon minimilaajuuden ulkopuolisina opintoina (Yliopistolaki 558/2009 37§).

Jos opiskelija ei ole osana mitään aiempaa korkeakoulututkintoaan suorittanut sellaisia toisen kotimaisen kielen opintoja, jotka valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (12.6.2003/48) tarkoitetulla tavalla osoittavat opiskelijalla olevan em. asetuksessa tarkoitettu vähintään tyydyttävä toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ja joka ei ole suorittanut mitään muutakaan vastaavan kielitaidon osoittavaa tutkintoa, tulee hänen suorittaa tällaisen kielitaidon tuottavat ja osoittavat toisen kotimaisen kielen opinnot osana maisterin tutkintoaan, ellei ole olemassa sellaista erityistä perustetta, jonka nojalla hänet voitaisiin tästä velvollisuudesta vapauttaa. Nämä opinnot tulee suorittaa maisterin tutkinnon minimilaajuuden ulkopuolella.

Osana tutkintoa suoritettavien viestintä- ja kieliopintojen laajuus on vähintään 5 op. Opintoina voi suorittaa minkä tahansa vieraan kielen opintoja, joiden tavoitetaitotaso eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEF) on vähintään B1-B2 (ns. ”akateemisen tason” kielikurssit).

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 5 opintopistettä

Viestintä- ja kieliopinnot (väh. 5 op) (0 op)

Viestintä- ja kieliopintoina tulee suorittaa vähintään 5 op vieraan kielen opintoja. Vieraan kielen opintojen osalta opinnot edellytetään suoritetuiksi opintojaksoilla, joiden tavoitetaitotaso eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEF) on ollut vähintään B1-B2 (ns. ”akateemisen tason” kielikurssit).

Vapaasti valittavat opinnot (35 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 35 opintopistettä

Muut opinnot (siten, että tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy) (0 op)

Muita opintoja tulee suorittaa siten, että tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy. Jos opiskelijan maisterikoulutukseen valinnan perusteena olevaan tutkintoon ei sisälly, eikä opiskelija ole muutenkaan suorittanut tietojenkäsittelyalan opintoja siinä laajuudessa, että hänellä voitaisiin katsoa olevan tarvittava informaatioteknologian perusosaaminen (määritelty aiemmin tässä dokumentissa), hänen tulee suorittaa osana tutkintoaan määriteltyä informaatioteknologian perusosaamista vastaavat, vähintään 20 op laajuiset opinnot.

Lukuun ottamatta em. informaatioteknologian perusosaamisen tuottavia opintoja opiske-lija voi valita tutkintoonsa sisällytettävät muut opinnot vapaasti. On kuitenkin suositelta-vaa, että muita opintoja valitessaan opiskelija ottaa huomioon aiemman opintotaustansa. Nämä muut opinnot on lähtökohtaisesti suoritettava opintokokonaisuuksina. Opintoko-konaisuudet voivat olla joko jonkin toisen alan perus- tai aineopintokokonaisuuksia tai monitieteisiä opintokokonaisuuksia.

Mikäli opiskelija suorittaa pääaineen, sivuaineen tai viestintä- ja kieliopintoja enemmän kuin niiden minimilaajuus on, vähenee vapaavalintaisten opintojen minimimäärä vastaavalla opintopistemäärällä.