KYBS5502 Pro gradu -tutkielma (30 op)

Arvosteluasteikko
Erinomainen - Kiitettävä - Hyvä - Tyydyttävä - Välttävä - Hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman laadittuaan opiskelija tuntee
joitakin kyberturvallisuuden alan keskeisiä teorioita ja
tutkimustuloksia (A1), osaa hankkia tietoa kyberturvallisuuteen
liittyen (B1), tulkita tieteellisiä lähteitä ja
analysoida niitä kriittisesti (B1). Opiskelija osaa myös
ilmaista itseään kirjallisesti alan käytänteitä noudattaen
sekä argumentoida tieteellisesti noudattaen voimassa
olevia raportointiohjeita (B1). Opiskelija osaa
soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää oman
tutkimustehtävänsä ratkaisemiseen ja arvioida kriittisesti
omaa menetelmän soveltamistaan (B1).

Sisältö

Kybeturvallisuuden keskeiset teoriat ja tutkimustulokset,
tiedonhankinta, tieteelliset lähteet ja niiden käyttö,
tutkimusmenetelmät ja niiden käyttö.

Oppimateriaalit

Vaihtelee

Arviointiperusteet

Pro gradu -tutkielma arvioidaan tiedekunnan arviointiohjetta
noudattaen.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittamisen voi aloittaa, kun opiskelija
on suorittanut hänelle mahdollisesti suoritettavaksi
tulevan täydentävän kokonaisuuden ja maisteriohjelman
syventävät opinnot (30 op).