KYBS5505 Pro gradu -seminaari (5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä
omaan tutkimusprosessiinsa liittyen tekemiään ratkaisuja
ja tutkimuksen kannalta keskeistä teoriaperustaa
vertaisilleen niin suullisesti kuin kirjallisestikin (B1).
Hän osaa suunnitella oman tutkimusprosessinsa ja siihen
liittyvän aineiston keruun sekä ottaa huomioon
omaan tutkimusprosessiinsa liittyvät tutkimuseettiset,
juridiset ja muut vastaavat seikat (A1, B1, B4). Opiskelija
osaa myös antaa vertaisilleen rakentavaa palautetta
näiden tutkimusprosesseista niiden eri vaiheissa
(B1). Opiskelija tuntee lopputöiden arviointiperiaatteet
ja on tutustunut niiden soveltamiseen aiemmin
tehtyjen töiden avulla (A1, B1).

Suoritustavat

Aktiivinen (vähintään 75 %) osallistuminen seminaariajan
tapaamisiin sekä 1) ideapaperin laatiminen ja
esittely, 2) tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittely
sekä palautteen antaminen vertaisen vastaavasta
suunnitelmasta, 3) minigradun laatiminen ja esittely
sekä palautteen antaminen vertaisen vastaavasta
suunnitelmasta ja 4) aineistonkeruusuunnitelman laatiminen.

Sisältö

Opinnäytetyöseminaari.

Oppimateriaalit

Vaihtelee toteutuskerroittain

Arviointiperusteet

1) Ideapaperi, 2) Tutkimussuunnitelma, 3) Minigradu ja 4) Aineistonkeruusuunnitelma

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittamisen voi aloittaa, kun opiskelija
on suorittanut hänelle mahdollisesti suoritettavaksi
tulevan täydentävän kokonaisuuden ja maisteriohjelman
syventävät opinnot (30 op).