KYBS7011 Turvallisuus, yhteiskunta ja resilienssi (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) ymmärtää sosioteknisten
järjestelmien merkityksen nykyisen verkottuneen
tietoyhteiskunnan osana, 2) tuntee kyberturvallisuuteen
liittyviä keskeisiä yhteiskunnallisia aspekteja,
3) tuntee kokonaisturvallisuusajattelua ja osaa
sijoittaa kyberturvalisuuen tähän ajatteluun, 4) tietää,
mitä tarkoitetaan henkisellä kriisinsietokyvyllä ja
kuinka sitä voidaan rakentaa jo ennen varsinaisia kriisitilanteita.
Lisäksi opiskelija osaa opintojakson jälkeen
laatia tieteellisen artikkelin ja pitää siihen perustuvan
seminaariesityksen.

Sisältö

Sosiotekniset järjestelmät. Sosiaaliset järjestelmät. Yhteiskunta
sosioteknisenä järjestelmänä. Kokonaisturvallisuusajattelu.
Resilienssi ja henkinen kriisinsietokyky.
Laajojen ja verkottuneiden teknisten järjestelmien
merkitys osana modernia yhteiskuntaa ja niihin
kohdistuvan luottamuksen tärkeys.

Oppimateriaalit

Vaihtelee vuosittain

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu seminaariartikkeliin ja siitä pidettävään
seminaariesitykseen

Esitietovaatimukset

Alempi korkeakoulututkinto