KYBS7021 Viestinnän ja vaikuttamisen teoreettisia perusteita (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) ymmärtää
viestinnän monitahoisena ja –tulkintaisena ilmiönä, 2)
osaa selittää keskeisimmät viestintää ja vuorovaikutusta
ohjaavat ja säätelevät tekijät, 3) ymmärtää viestinnän,
vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen suhteen, 4)
tunnistaa erilaisia viestintään ja vuorovaikutukseen sisältyvän
vaikuttamisen tavoitteen ja komponentin ja 5)
tulkita ja vertailla erilaisia viestinnän ilmiöitä, käsitteitä,
teorioita ja tavoitteita kyberturvallisuuden kontekstissa.

Sisältö

Viestintä ilmiönä. Viestinnän funktiot, kanavat, mediat
ja niiden muutokset. Viestinnän havainnointi, tulkinta
ja viestintätyyli. Viestinnän perusteoriat. Keskeisiä
näkökulmia viestinnän tutkimukseen. Viestintä
vaikuttamisen näkökulmasta. Propaganda. Argumentaation
ja retoriikan näkökulma vaikuttamiseen. Vaikutelma
ja tulkinta luottamuksesta. Viestinnän etiikka

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan toteutuksittain.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Ilmoitetaan toteutuksittain.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätehtävä.

Esitietovaatimukset

Alempi korkeakoulututkinto