KYBS7022 Informaatiovaikuttamisen keskeisiä kysymyksiä (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee informaatiovaikuttamisen
käsitteen ja 2) osaa liittää sen viestinnän ja vaikuttamisen perusteoriapohjaan. Lisäksi hän 3) ymmärtää informaatiovaikuttamisen merkityksen osana nykyaikaista tietoyhteiskuntaa ja 4) tietää, kuinka erilaisia informaatiovaikuttamisen menetelmiä ja informaatio-operaatioita voidaan toteuttaa ja 6) tietää, miten informaatiovaikuttaminen liittyy kokonaisturvallisuusajatteluun.

Suoritustavat

Asiantuntijaluennot ja seminaari, yhteensä 24 h
Oppimistehtävä

Sisältö

Tiedon arvoketju. Viestintä- ja informaatioympäristö, niiden ulottuvuudet ja niiden muutokset. Informaatioympäristön perinteiset ja uudet toimijat. Viestinnän juridinen sääntely. Informaatio-operaatiot, niiden tavoitteet, kohteet ja ulottuvuudet. Kulttuurin ja kielen merkitys viestinnälle.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiperusteet

Opintojakson arviointi perustuu oppimistehtävään.

Esitietovaatimukset

ITKST41, suoritettu kandidaatin tutkinto