KYBS7031 Informaation hallinta ja tiedustelu I (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee tiedustelun
historian pääkohdat ja sen merkityksen historian tapahtumissa,
2) tietää, mitä tarkoittaa informaation hallinta
ja mikä on sen merkitys organisaatioissa ja yhteiskunnassa,
3) tuntee tiedusteluprosessin, 4) ymmärtää tiedusteluprosessin
eri osien merkityksen. Lisäksi opiskelija
5) tuntee eri tiedustelulaji sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet,
6) tuntee tiedustelun toimintaympäristön ja asiakkaat,
7) osaa nimetä erilaisia tiedustelutuotteita, 8) tietää
tiedustelukysymyksen rakenteen ja tarkoituksen. Lisäksi
opiskelija 10) tuntee avointen lähteiden tiedustelun
perusteet.

Suoritustavat

Luennot 24 h, kirjallisuus

Sisältö

Tiedustelun historia. Informaation hallinta ja sen merkitys
yrityksissä, organisaatioissa ja yhteiskunnissa. Tiedusteluprosessi
ja tiedusteluympyrä. Tiedustelulajit. Tiedustelun
kontekstit, toimintaympäristöt ja asiakkuudet.
Avointen lähteiden tiedustelu (OSINT). Tiedustelukysymykset
ja tietovaatimukset. Tiedustelun eri toimintaympäristöt
(PMESIII- ja DIME) (4 h)

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Don McDowell: ”Strategic Intelligence : A Handbook for Practitioners, Managers, and Users”, 2009, Scarecrow Press, 272 s.
Tuomo Kuosa: “Towards strategic intelligence - Foresight, Intelligence, and Policy-Making” 2014, CATS, 120 s.

Arviointiperusteet

Kaksiosainen verkkotentti (kirjat + luennot). Kirjoja koskevan
tenttiosuuden voi korvata referointitehtävällä.

Esitietovaatimukset

Suoritettu alempi korkeakoulututkinto.