KYBS7032 Informaation hallinta ja tiedustelu II (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee suomalaisen
tiedustelulainsäädännön perusteet ja eri toimijoiden
roolit, vastuut ja velvollisuudet 2) tietää tiedustelua
säätelevät kansainvälisten sopimusten pää-
piirteisen sisällön, 2) tietää suomalaiset tiedusteluorganisaatiot
ja tärkeimmät ulkomaalaiset tiedusteluorganisaatiot
sekä niiden tehtävät, 3) tietää tiedusteluanalyysin
perusteet ja työmenetelmiä 4) osaa laatia
pienehkön analyysin annetusta materiaalista, 5) tietää
onnistuneita ja epäonnistuneita tiedustelutapauksia ja
osaa arvioida missä tiedusteluprosessin vaiheessa
mahdollinen epäonnistuminen tapahtui, 5) osaa käyttää
avointen lähteiden tiedustelun hakumenetelmiä. 6)
tuntee informaatiovaikuttamisen perusteet.

Suoritustavat

Luennot 24 h, kirjallisuus ja oppimistehtävä

Sisältö

Tiedustelulainsäädäntö. Tiedusteluorganisaatiot. Tiedusteluanalyysi.
Tiedustelun tapausesimerkit. Avointen lähteiden tiedustelu. Informaatiovaikuttaminen.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Jay Liebowitz: Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence, and Knowledge Management, Roger Z George & James B Bruce: Analyzing Intelligence, Georgetown University Press, 2008, 340 s
Sotilastiedustelulaki
Siviilitiedustelulaki
Laki tiedustelun valvonnasta

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Kirjatentti (50 %)
Oppimistehtävä (50 %)