KYBS7033 Informaation hallinta ja tiedolla johtaminen (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa tuottaa
tiedustelukysymyksen perusteella sekä analysoidun
aikarajatun että kohderaportin, 2) ymmärtää
informaatiovaikuttamisen tavoitteet, toiminnot
ja kohteet, osaa arvioida informaatiovaikuttamisen
keinoja ja vaikuttajan motiiveja, 3) osaa hyödyntää
kaupallisia tiedustelukuvia, 4) osaa käyttää analyysimenetelmää
kerätyn datan käsittelyyn ja raportointiin,
5) tietää kokonaisturvallisuuden merkityksen,
päätöksenteon ja rakenteen sekä ymmärtää
tiedustelutiedon merkityksen päätöksenteon
tukena ja osaa tuottaa päätöksentekoa tukevan raportin
6) ymmärtää tiedon ja ennakoivan tilannetiedon
merkityksen johtamisessa 7) ymmärtää tulevaisuuden
tutkimuksen perusteet ja ennakoinnin
merkityksen, 8) osaa soveltaa ja pystyy tuottamaan
omaan tutkimusalaansa liittyvän analysoidun raportin
tai muun tuotteen annetun tiedustelukysymyksen
tai asiakkaan tietopyynnön perusteella.

Suoritustavat

Luennot 24 h, harjoitustyö, kirjatentti

Sisältö

Päätöksentekojärjestelmä ja kokonaisturvallisuus.
Tiedolla johtaminen ja ennakoiva tilannetietous.
Kuvaustiedustelu IMINT. Analyysimenetelmät ja
niiden käyttö eri toimintaympäristöissä. Analyysimenetelmien
tietojärjestelmätuki. Tulevaisuuden
tutkimus ja ennakointi globaalissa ympäristössä.
Informaatiovaikuttamisen syventäminen. Tietä-
myksenhallinnan ja strategisen tiedustelun kytkeminen
sovellusalueisiin (esim. yritystoiminta,
maantieteelliset alueet, poliittiset ilmiöt, toimintaympäristön
muutosten ennakointi).

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Philip E Tetlock: Superforecasting, The art and science of prediction, 2015, Crown Publisher, 340 s.

Arviointiperusteet

Harjoitustyö ja kirjatentti

Esitietovaatimukset

KYBS7032