KYBS7041 Anomalian havaitseminen (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Ymmärtää anomalian käsitteen ja eri kategoriat. Ymmärtää
datapisteen, -joukon ja –tyypin käsitteen ja eri
kategoriat. Ymmärtää eri anomalianhavaitsemismenetelmien
toimintaperiaatteet. Osaa soveltaa anomalianhavaitsemismenetelmiä
eri tilanteissa. Osaa arvioida
menetelmien suorituskykyä.

Suoritustavat

Luennoille osallistuminen ja harjoitustyö (useita kurssin aikana)

Sisältö

Anomalioiden kategoriat. Anomalian havaitsemismenetelmien
kategoriat. Datajoukot ja –tyypit. Lineaarialgebran
kertaus (tarvittaessa). Mitat ja metriikat.
Datan esiprosessointi. Menetelmien tarkkuuden mittaaminen
ja testaaminen. Poikkeamantunnistusmenetelmiä
(Kynnystäminen, klusterointi, NN-pohjaiset,
tiheyspohjaiset). Esimerkit toteutettu Matlabilla.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit

Arviointiperusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustöihin.

Esitietovaatimukset

Periaatteessa ei esitieto vaatimuksia. Käytännössä ohjelmoinnin
perusteiden tunteminen korkeantason numeeriseen
laskentaan tarkoitetulla kielellä (Matlab/R/Python)
ja lineaarialgebran osaaminen helpottavat
huomattavasti opiskelua ja kurssin suorittamista.