KYBS7042 Anomalian havaitsemisen jatkokurssi (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Osaa itse kehittää uusia menetelmiä. Ymmärtää monimutkaisempia
anomalian havaitsemismenetelmiä.

Suoritustavat

Luennoille osallistuminen ja harjoitustyö (useita kurssin aikana)

Sisältö

Alustavasti anomaliantunnistusmenetelmiä
- Graafipohjaisia menetelmiä (Laplacian eigenmaps,
diffusion maps, jne)
- Tukivektoripohjaisia menetelmiä
- Syviin neuroverkkoihin pohjautuvia menetelmiä
ja niiden ymmärtämiseen vaadittavien matemaattisten
työkalujen läpikäymistä.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit

Arviointiperusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustöihin.

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimuksena: Anomalian havaitseminen