KYBP1002 Tietokantaosaamisen perusopintotasoinen suoritus korkeakoulussa (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää tiedonhallintaan ja tietokantoihin liittyvät keskeiset käsitteet, periaatteet ja toiminnot. Hän tuntee relaatiotietokantojen teoreettisen perustan ja osaa käsitellä tietokantaa käytännössä SQL-kielen avulla. Opiskelijalla on myös perustiedot relaatiotietokantojen suunnittelusta. Opiskelija tuntee myös tiedonhallinnan ja tietokantojen uusia periaatteita ja paradigmoja ja osaa vertailla niitä perinteisiin malleihin. Esim. ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)

Sisältö

Vähintään 5 op.