KYBP1003 Tietoverkko-osaamisen perusopintotasoinen suoritus korkeakoulussa (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää perusasiat Internetin rakenteesta, palveluista, arkkitehtuureista sekä yleisimmistä sovellusprotokollista. Hän tuntee tietoverkkojen toteutuksen haasteet sovellus-, kuljetus-, verkko- ja linkkikerroksilla sekä Internetissä toteutetut ratkaisut haasteisiin. Opiskelija tuntee luotettavaan tiedonsiirtoon, reititykseen sekä kanavan jakamiseen liittyvät haasteet sekä niiden toteutukseen valitut ratkaisut Internetin eri kerrosten protokollissa. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia protokollia sekä analysoida niiden generoimaa verkkoliikennettä. Opiskelija osaa verkko-ohjelmoinnin alkeita käyttäen UDP- ja TCP-protokollia sekä toteuttaa yksinkertaisen protokollan. Esim. ITKP104 Tietoverkot (5 op)

Sisältö

Vähintään 5 op.