ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi
Vastuuhenkilö(t)
Toni Taipalus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija: osaa selittää tiedonhallintaan ja tietokannanhallintajärjestelmiin liittyvien keskeisten käsitteiden, periaatteiden ja toimintojen merkityksen; osaa soveltaa ER-mallia käsitteellisessä mallintamisessa ja ymmärtää mikä rooli käsitteellisillä malleilla on tietoarkkitehtuurissa; osaa soveltaa relaatiomallin käsitteitä ja transformoida ER-kaavion relaatiotietokannan kaavaksi; osaa soveltaa SQL:ää taulujen ja valtuutusten määrittämiseksi ja perusoperaatioiden (CRUD) suorittamiseksi; osaa normalisoida relaatiot neljänteen normaalimuotoon; osaa selittää tyypilliset samanaikaisten tapahtumien ongelmat, tapahtumalta vaaditut ominaisuudet, eristyvyystasot sekä lukitustavat ja niiden merkityksen tapahtumien ajoitukselle; osaa kuvailla tietovarastonnin periaatteet, arkkitehtuurin, toiminnot ja hyödyt sekä soveltaa tähti- ja lumihiutalemallia; osaa selittää tietokantoihin liittyviä rinnakkaisarkkitehtuureita ja hajautustekniikoita; tietää tiedonhallinnan ja tietokantojen uusista periaatteista ja paradigmoista ja osaa vertailla niitä perinteisiin malleihin.

Suoritustavat

Opintojakso on luentokurssi, joka koostuu viikottaisista luennoista ja demonstraatioista sekä lopputentistä. Opintojakson työmäärä on 133 tuntia: Luennot 34h; Demonstraatiot 54h; Tentti ja siihen valmistautuminen 45h

Sisältö

Käytännössä kaikkiin tietojärjestelmiin liittyy tietokanta. Opintojaksolla käsitellään tietokantoja, tiedonhallintaa ja tietokannanhallintajärjestelmiä tietomallien näkökulmasta. Erityisesti keskitytään käsitteellisen tason ER-malliin ja loogisen tason relaatiomalliin. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat käytännön taitoja: tietokannan vaatimusmäärittelyä, analysointia, suunnittelua, toteutusta SQL-kielellä sekä loogisen rakenteen validointia ja optimointia. Opintojaksolla tarkastellaan myös tietokantoihin liittyvää liiketoimintaa tietovarastoinnin näkökulmasta, käsitellään tietokannanhallintajärjestelmän sovellusarkkitehtuuria sekä moderneja tekniikoita kuten hajautusta ja 2010-luvun tietokantaparadigmoja.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Elmasri R. & Navathe S. Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley.
McCreary, D. & Kelly, A. Making Sense of NoSQL, Manning.

Arviointiperusteet

Opiskelija on osoittanut opintojakson suoritustavan mukaisessa tentissä hallitsevansa kurssin osaamistavoitteet välttävästi (1), tyydyttävästi (2), hyvin (3), kiitettävästi (4) tai erinomaisesti (5). Muussa tapauksessa suoritus on hylätty.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle ilmoittautumista opiskelija on suorittanut IT-alan perusopinnot ja hänellä on perustiedot ohjelmistoista, niiden toiminnasta ja kehittämisestä sekä ohjelmoinnin ja oliosuuntautuneen ohjelmointiparadigman käytännön osaaminen. Ennen opintojaksolle ilmoittautumista opiskelija osaa luoda UML-luokkakaavion ja ymmärtää sen perusperiaatteen, hänellä on perustiedot laitteistosta (suoritin, keskusmuisti, massamuisti) ja hän tuntee joukko-opin perusteet.