ITKST40 Yhteiskunta ja informaatioturvallisuus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen oppija ymmärtää tiedon turvaamisen kokonaiskentän kompleksisuuden ja sen sisältämien näkökulmien laajan kirjon. Kurssin jälkeen oppija osaa soveltaa sekä tällä kurssilla että muilla tiedon turvaan liittyvillä kursseilla saamiaan oppeja tiedon turvaamisen kokonaisuuden ideoimiseen ja suunnitteluun organisaatioissa.

Suoritustavat

Oppijalta edellytetään aktiivista osallistumista yli puoleen luentokerroista ja työpajoista, valinnaisen kirjareferaatin tekemistä sekä osallistumista harjoitustyöhön ja päättöseminaariin. Jokainen oppija pitää henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa. Kurssin arvosana annetaan oppimispäiväkirjan perusteella. Erillisiä tenttejä ei järjestetä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kybermaailman olemukseen tiedon turvallisuuden näkökulmasta. Kokonaisuutta lähestytään sosiaalisen systeemin mallin kautta huomioiden erilaisten toimijaryhmien näkökulmat.

Kurssia läpileikkaavat seuraavat yleisteemat: sosiaalisen systeemin käsite ja malli tiedon turvallisuuden ympäristössä, yhteiskunnan funktiot ja tiedon turvallisuus, tiedon turvallisuuden attribuutit. Kurssi sisältää seuraavat osakokonaisuudet: Sosiaalinen systeemi informaation turvaamisen kehyksenä, informaation turvaamiseen liittyvien tapahtumien sisällöllinen analysointi tietoturvan attribuuttien kehyksessä, tiedon jakamisen strategiat kompleksisessa systeemissä, johtaminen ja tieto, johdattelua kybermaailman ja fyysisen maailman ominaisuuksiin.

Opetusmuodot:
Oppimiskokonaisuus koostuu luennoista, vierailijaluennoista, työpajoista ja ryhmätyönä työpajojen perusteella tehdystä harjoitustyöstä sekä näiden lisäksi itsenäisesti toteutetusta kirjareferaatista tai mediaseurannasta. Jokainen oppija pitää oppimispäiväkirjaa.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Kirjallisuus esitellään ensimmäisellä luennolla.

Esitietovaatimukset

Kandidaatin tutkinto.