ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää perustiedot kybermaailman olemuksesta, uhkista ja haavoittuvuuksista. Opiskelija saa valmiudet kyberturvallisuusstrategian tavoitteiden määrittelyyn, ratkaisujen suunnitteluun sekä suojausmenetelmien käyttöönottoon.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen katsomista Moniviestimestä. Luentojen seuraamisen lisäksi edellytetään ryhmätöihin osallistumista etänä. Kurssin suorittaminen edellyttää lyhyen (n. 6 sivua) tutkimusraportin laatimista, joka tulee palauttaa 30.4. mennessä. Kurssin arvosana annetaan tutkimusraportin perusteella. Erillisiä tenttejä ei järjestetä.

Sisältö

Kurssilla määritellään kybermaailmaa ja käydään läpi sen olemusta ja ominaisuuksia sekä kyberuhkia ja -haavoittuvuuksia. Kurssin sisältö koostuu seuraavista osa-alueista: kybervandalismi, kyberrikollisuus, kybervakoilu, kyberterrorismi, sekä kybersodankäynti. Lisäksi tutustutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kyberturvallisuustoimijoihin, analysoidaan kansainvälisiä kyberturvallisuusstrategioita ja käsitellään kyberturvallisuuden toteuttamista.

Kurssi on jatko-opintokelpoinen. Kurssi soveltuu myös työelämässä jo oleville täydennyskoulutukseksi.

Opetusmuodot:
Kurssi suoritetaan etäopintoina videoitujen luentojen ja harjoitustehtävien avulla.

Oppimateriaalit

M. Lehto & P. Neittaanmäki (Edit.), Cyber Security: Analytics, Technology and Automation, Springer, Berlin, 2015, ISBN 978-3-319-18302-2

Tuija Kuusisto (Edit.), Kybertaistelu 2020, Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos julkaisusarja 2, n:o 1, 2014, ISBN:978-951-25-2618-5, http://www.doria.fi/handle/10024/103034

Jari Rantapelkonen & Mirva Salminen (Eds.), The fog of cyber defence, Department of Leadership and Military Pedagogy, Publication Series 2, Article Collection n:o 10, Helsinki 2013, ISBN 978–951–25–2430–3, http://www.doria.fi/handle/10024/88689

Suomen kyberturvallisuusstrategia ja taustamuistio, Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013, ISBN: 978-951-25-2434-1 pdf, http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/fi/materiaalit

Kenneth Geers, Strategic Cyber Security, CCD COE Publication, Estonia, ISBN 978-9949-9040-7-5 (pdf), https://ccdcoe.org/multimedia/strategic-cyber-security.html

Esitietovaatimukset

Kandidaatin tutkinto.