ITKST55 Kyberhyökkäys ja sen torjunta (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi
Vastuuhenkilö(t)
Panu Moilanen, Arttu Takala

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee keskei-simmät tietoverkkoympäristön analysoinnin ja turvaamisen työkalut ja menetelmät ja 2) tunnistaa tietoverkko- ja informaatio-operaatioita, osaa analysoida niitä sekä valita niihin reagointiin sopivimmat tekniset ja muut toimenpiteet. Opiskelija on myös saanut kokemuksen toimimisesta sekavassa, hektisessä ja ajoittain stressaavassakin toimintaympäristössä ja tilanteessa. Opiskelija osaa myös analysoida omaa toimintaansa ja liittää sen kyberturvallisuuden kriisilanteita koske-vaan teoreettiseen tietoon.

Suoritustavat

Osallistuminen 1) luentoihin ja harjoituksiin ennen intensiivistä pelivaihetta ja 2) intensiiviseen pelivaiheeseen sekä 3) oman toiminnan ja oppimisen reflektointi oppimispäiväkirjalla.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista, harjoituksista ja in-tensiivisestä pelivaiheesta. Intensiivisen pelivaiheen aikana opiskelijat osallistuvat ns. BLUE-team toimintaan, jossa he toimivat organisaatiossa tietoturvaryhmänä. Ryhmän tehtävänä on suojata oman yrityksensä kriittinen tietojärjestelmä yhä pahenevassa informaatio-operaatioympäristössä sekä huolehtia mm. Kriisitilanteen hallinnan kannalta välttämättömästä viestinnästä.

Oppimateriaalit

Vaihtelee vuosittain.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN-13: 978-0071780285 McClure, Stuart; Scambray, Joel & Kurtz: ”Hacking Ex-posed 7: Network Security Secrets and Solutions”. 7. p.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on osallistuminen kurssin kontaktiopetukseen (luennot, harjoitukset ja intensiivinen pelivaihe) sekä oppimispäiväkirjan laatiminen siitä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa määritelty infromaatioteknologian perusosaaminen, kyberturvallisuuden maisteriohjelman pakolliset syventävät opinnot (30 op).