Taloustieteen kandidaattiohjelma

Tutkintonimike
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Taloustieteen kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Sekä taloustieteen kandidaatti- että maisteriohjelmissa opetus antaa opiskelijalle valmiudet taloudellisten ilmiöiden analyyttiseen arviointiin ja ymmärtämiseen sekä harjaannuttaa loogiseen ajatteluun. Opetustarjonta kattaa tieteenalan keskeiset mikro- ja makrotaloudelliset teoriat ja empiiriset tutkimusmenetelmät sekä hyödyntää soveltavaa, politiikkarelevanttia taloustieteellistä tutkimusta.

Taloustieteen kandidaattiohjelma antaa opiskelijalle valmiudet taloustieteellisten ilmiöiden ja tutkimuskysymysten tarkasteluun ja talouspolitiikasta käytävään keskusteluun osallistumiseen. Ohjelma koostuu yleisistä opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, taloustieteen perus- ja aineopinnoista, sekä sivuaine- ja muista opinnoista. Kandidaattiohjelma on opiskelijan yleisiä analyyttisiä valmiuksia monipuolisesti kehittävä. Pääaineen pakolliset opinnot etenevät vaiheittain, aikaisempaan opittuun sisältöön perustuen. Ohjelman keskeiset pakolliset kurssit antavat menetelmälliset ja tieteenalakohtaiset sisällölliset valmiudet opiskella maisteritutkintoon sisältyviä taloustieteen syventäviä opintoja. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Taloustieteen opiskelija voi halutessaan myös painottaa jo kandidaattiohjelman aikana opintojaan valinnaisten opintojen avulla: Mikrotaloustieteen ja politiikka-analyysin opintopolussa opiskelija valitsee soveltavan mikrotaloustieteen kursseja, kuten esimerkiksi työ- ja aluetaloustieteen, koulutuksen taloustieteen ja/tai terveystaloustieteen kursseja. Makrorahoituksen opintopolussa opiskelija valitsee makrotalouteen ja rahoitukseen painottuvia kursseja.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application and policy relevant economics
Kauppatieteiden kandidaatti tietää talouden toiminnan perusperiaatteet ja kykenee selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat talouden eri toimijoiden asemaan.
GOAL 2 Research skills
Kauppatieteiden kandidaatti osaa käyttää taloustieteen keskeisiä kvantitatiivisia menetelmiä ja soveltaa niitä taloustieteellisten kysymysten tarkasteluun.
GOAL 3 Communication and language skills
Kauppatieteiden kandidaatilla on riittävät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia opiskelun sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.


Tutkintorakenne

    Vapaasti valittavat opinnot (50 op)

    Vähintään yksi 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, sekä tämän lisäksi ylimääräisiä koulutusohjelman perus- ja aineopintoja, kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien vapaavalintaisia opintoja tai ylimääräisiä viestintä- ja kieliopintoja niin paljon, että tutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen.

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan 50 opintopistettä