Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, johtamisen opintosuunta

Tutkintonimike
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Johtamisen kandidaattiohjelma koostuu liiketoimintaosaamisen perusopinnoista, johtamisen aineopinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö

Perusopinnot koostuvat laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin ja viestinnän johtamisen perusteista. Johtamisen aineopinnot käsittelevät johtamista ja johtajuutta henkilöstöjohtamisen ja strategisen johtamisen näkökulmista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisten ja asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin, myös organisaatioiden muutostilanteissa.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden kandidaatti osaa jäsentää ja arvioida organisaation toiminnan keskeisiä periaatteita ja teorioita.
GOAL 2 Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden kandidaatti tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
GOAL3 Research skills
Kauppatieteiden kandidaatti pystyy tieteellisen tutkimuksen tekoon sekä hankkimaan tietoa ja analysoimaan sitä kriittisesti.
GOAL 4 Communiction and language skills
Kauppatieteiden kandidaatilla on riittävät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.


Tutkintorakenne

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)
YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op)
YJOA3110 Strategic Management (6 op)
YJOA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op)
JSBA1920 Kypsyysnäyte (0 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 13 opintopistettä
YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)
YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)
YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat (4 op)
CEMA2110 Business, Society and the Environment (5 op)
JSBA5110 Business in Asia (4 op)
YCCA2130 Mediasuhteet (5 op)
YCCA2140 Sidosryhmien odotustenhallinta (5 op)
JSBP5110 Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan (4 op)
YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op)
YCCA2120 Corporate Reputation and Crisis Communication (6 op)
YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)
KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (8 op)
KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (5 op)
JSBY6110 Opintojen suunnittelu (1 op)
LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op)
JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi (4 op)
JSBY1220 Talousmatematiikka 1 (4 op)
JSBY1250 Taulukkolaskenta ja tietokannat (3 op)
JSBY1260 Kvantitatiiviset menetelmät ja SPSS (4 op)
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
JSBA1110 Metodiopinnot (6 op)
JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op)

Viestintä- ja kieliopintoihin kuuluvat kaikille pakolliset opinnot 13 op, toisen vieraan kielen opinnot 5 op sekä valinnaiset opinnot 2 op.
Kaikille pakolliset viestintä- ja kieliopinnot sisältävät sekä äidinkielen, toisen kotimaisen että ensimmäisen vieraan kielen (englanti) opinnot integroidusti. Toisen vieraan kielen osuus valitaan ranskan, espanjan, venäjän tai saksan kielistä.

XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot (3 op)
XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus (6 op)
XYHT1002 Tutkimusviestintä (4 op)

Valitaan yhden kielen valmentava, täydentävä tai saksan kielessä liikesaksa 1 ja 2. Samaa kieltä jatketaan maisterin tutkinnon toisena vieraana kielenä.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 5 opintopistettä
XRA0009 Ranskan täydentävä kurssi (5 op)
XES0009 Espanjan valmentava kurssi (5 op)
XVE0016 Venäjän valmentava kurssi (5 op)
XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1 (3 op)
XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2 (2 op)

Vapaasti valittavia viestintä- tai kieliopintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 2 opintopistettä

Vapaasti valittavia opintoja niin paljon, että kandidaatintutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla ylimääräisiä koulutusohjelman aineopintoja, kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien vapaavalintaisia opintoja tai ylimääräisiä viestintä- ja kieliopintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 34 opintopistettä