Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, laskentatoimen opintosuunta

Tutkintonimike
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Laskentatoimen kandidaattiohjelma koostuu liiketoimintaosaamisen perusopinnoista, laskentatoimen aineopinnoista, yleisopinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Laskentatoimen aineopinnot koostuvat kirjanpidon, tuloslaskennan, verotuksen, kustannuslaskennan, talousohjauksen ja opiskelijan valitsemien laskentatoimen erityiskysymysten opinnoista.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden kandidaatti osaa jäsentää ja arvioida organisaation toiminnan keskeisiä periaatteita ja teorioita.
GOAL 2 Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden kandidaatti tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
GOAL3 Research skills
Kauppatieteiden kandidaatti pystyy tieteellisen tutkimuksen tekoon sekä hankkimaan tietoa ja analysoimaan sitä kriittisesti.
GOAL 4 Communiction and language skills
Kauppatieteiden kandidaatilla on riittävät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.


Tutkintorakenne

  Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op)

  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) -opintokokonaisuus on tarkoitettu kauppakorkeakoulun ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille. Muiden tiedekuntien opiskelijat suorittavat kokonaisuuden 25 op:n laajuisena.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
  * muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
  * tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
  * kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
  * arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista
  Sisältö
  Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.
  Lisätiedot
  Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) -opintokokonaisuus on tarkoitettu kauppakorkeakoulun ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille. Muiden tiedekuntien opiskelijat suorittavat kokonaisuuden 25 op:n laajuisena.
 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
 • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
 • YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
 • YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)

  Vapaasti valittavat opinnot (vähintään 16 op)

  Vapaasti valittavia opintoja niin paljon, että kandidaatintutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla ylimääräisiä koulutusohjelman aineopintoja, kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien vapaavalintaisia opintoja tai ylimääräisiä viestintä- ja kieliopintoja.

  Sisällön valinnaisuus
  Vähintään 16 opintopistettä