Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, laskentatoimen opintosuunta

Tutkintonimike
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Laskentatoimen kandidaattiohjelma koostuu liiketoimintaosaamisen perusopinnoista, laskentatoimen aineopinnoista, yleisopinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Laskentatoimen aineopinnot koostuvat kirjanpidon, tuloslaskennan, verotuksen, kustannuslaskennan, talousohjauksen ja opiskelijan valitsemien laskentatoimen erityiskysymysten opinnoista.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden kandidaatti osaa jäsentää ja arvioida organisaation toiminnan keskeisiä periaatteita ja teorioita.
GOAL 2 Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden kandidaatti tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
GOAL3 Research skills
Kauppatieteiden kandidaatti pystyy tieteellisen tutkimuksen tekoon sekä hankkimaan tietoa ja analysoimaan sitä kriittisesti.
GOAL 4 Communiction and language skills
Kauppatieteiden kandidaatilla on riittävät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.


Tutkintorakenne

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op)

Arvosteluasteikko
  • 0-5
Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
* muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
* tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
* kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
* arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista
Sisältö
Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.
YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)

Laskentatoimen aineopinnot (53 op)

Arvosteluasteikko
  • 0-5
Osaamistavoitteet
Laskentatoimen pääaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuuden (53 op) suoritettuaan opiskelija tuntee ja tietää laskentatoimen keskeisten osa-alueiden rahoituksen laskentatoimen ja johdon laskentatoimen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Sisältö
Laskentatoimen aineopinnot koostuvat kirjanpidon, tuloslaskennan, verotuksen, kustannuslaskennan, talousohjauksen sekä opiskelijan valitsemien laskentatoimen erityiskysymysten (konsernitilinpäätös, tilintarkastus, rahoitus, tietojärjestelmät) opinnoista.

Pakolliset opinnot (35 op)

YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)
YLAA2110 Kustannuslaskenta (7 op)
YLAA3120 Kirjanpito ja verotus (6 op)
YLAA2120 Talousjohtaminen (6 op)
YLAA1920 Aineopintojen seminaari ja tutkielma (10 op)
JSBA1920 Kypsyysnäyte (0 op)

Valinnaiset opinnot (18 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 18 opintopistettä
YLAA3130 Tilintarkastuksen peruskurssi (6 op)
YLAA3140 Konsernitilinpäätös (6 op)
YLAA4110 Corporate Finance (6 op)
YLAA3150 Taloushallinnon tietojärjestelmät käytännössä (6 op)

Muut yhteiset opinnot (63 op)

Muut pakolliset kauppatieteelliset opinnot (35 op)

JSBP5110 Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan (4 op)
YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op)
YJOA3110 Strategic Management (6 op)
YCCA2120 Corporate Reputation and Crisis Communication (6 op)
KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (8 op)
KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (5 op)

Yleisopinnot (28 op)

JSBY6110 Opintojen suunnittelu (1 op)
LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op)
JSBY1220 Talousmatematiikka 1 (4 op)
JSBY1230 Talousmatematiikka 2 (4 op)
JSBY1250 Taulukkolaskenta ja tietokannat (3 op)
JSBY1260 Kvantitatiiviset menetelmät ja SPSS (4 op)
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
JSBA1110 Metodiopinnot (6 op)
JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op)

Viestintä- ja kieliopinnot (20 op)

Viestintä- ja kieliopintoihin kuuluvat kaikille pakolliset opinnot 13 op, toisen vieraan kielen opinnot 5 op sekä valinnaiset opinnot 2 op.
Kaikille pakolliset viestintä- ja kieliopinnot sisältävät sekä äidinkielen, toisen kotimaisen että ensimmäisen vieraan kielen (englanti) opinnot integroidusti. Toisen vieraan kielen osuus valitaan ranskan, espanjan, venäjän tai saksan kielistä.

Kaikille pakolliset opinnot (13 op)

XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot (3 op)
XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus (6 op)
XYHT1002 Tutkimusviestintä (4 op)

Toinen vieras kieli (5 op)

Valitaan yhden kielen valmentava, täydentävä tai saksan kielessä liikesaksa 1 ja 2. Samaa kieltä jatketaan maisterin tutkinnon toisena vieraana kielenä.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 5 opintopistettä
XRA0009 Ranskan täydentävä kurssi (5 op)
XES0009 Espanjan valmentava kurssi (5 op)
XVE0016 Venäjän valmentava kurssi (5 op)
XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1 (3 op)
XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2 (2 op)

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot (2 op)

Vapaasti valittavia viestintä- tai kieliopintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 2 opintopistettä

Vapaasti valittavat opinnot (16 op)

Vapaasti valittavia opintoja niin paljon, että kandidaatintutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla ylimääräisiä koulutusohjelman aineopintoja, kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien vapaavalintaisia opintoja tai ylimääräisiä viestintä- ja kieliopintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 16 opintopistettä