Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, markkinoinnin opintosuunta

Tutkintonimike
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Markkinoinnin kandidaattiohjelma koostuu liiketoimintaosaamisen perusopinnoista, markkinoinnin aineopinnoista, yleisopinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Perusopinnot koostuvat laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin ja viestinnän johtamisen perusteista. Markkinoinnin aineopinnot käsittelevät kuluttajakäyttäytymistä, asiakassuhde- ja palvelujohtamista, markkinoinnin johtamista, tuotteistamista ja myyntiä, kansainvälistä markkinointia ja markkinointitutkimusta.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden kandidaatti osaa jäsentää ja arvioida organisaation toiminnan keskeisiä periaatteita ja teorioita.
GOAL 2 Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden kandidaatti tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
GOAL3 Research skills
Kauppatieteiden kandidaatti pystyy tieteellisen tutkimuksen tekoon sekä hankkimaan tietoa ja analysoimaan sitä kriittisesti.
GOAL 4 Communiction and language skills
Kauppatieteiden kandidaatilla on riittävät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.


Tutkintorakenne

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op)

Arvosteluasteikko
  • 0-5
Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
* muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
* tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
* kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
* arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista
Sisältö
Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot on JSBE:n ja IT-tiedekunnan opiskelijoille 28 op.
Muiden tiedekuntien opiskelijat suorittavat kokonaisuuden 25 op:n suuruisena (=ilman YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen -opintojaksoa 3 op).
YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)

Markkinoinnin aineopinnot (36 op)

Arvosteluasteikko
  • 0-5
Osaamistavoitteet
Markkinoinnin aineopinnot suoritettuaan
- opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
- opiskelija hallitsee erityisesti asiakkuuksien, asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoinnin prosessien perusteet osana organisaation toimintaa.
- opiskelija pystyy soveltamaan markkinoinnin keskeistä teoreettista tietoa pienimuotoisissa kehittämistehtävissä.
- opiskelija tunnistaa markkinointiin liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat.
Sisältö
Markkinoinnin aineopinnot käsittelevät kuluttajakäyttäytymistä, asiakassuhde- ja palvelujohtamista, markkinoinnin johtamista, tuotteistamista ja myyntiä, kansainvälistä markkinointia ja markkinointitutkimusta.

Pakolliset opinnot (22 op)

YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)
YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op)
YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op)
JSBA1920 Kypsyysnäyte (0 op)

Valinnaiset opinnot (14 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 14 opintopistettä
YMAA2130 Markkinoinnin johtaminen (5 op)
YMAA2140 International Marketing (5 op)
YMAA2150 Tuotteistaminen ja myynti (5 op)
YMAA2160 Markkinointitutkimus (5 op)
YMAA2170 Sosiaalinen markkinointi (4-6 op)
YCCA2130 Mediasuhteet (5 op)
YCCA2140 Sidosryhmien odotustenhallinta (5 op)

Muut yhteiset opinnot (63 op)

Muut pakolliset kauppatieteelliset opinnot (35 op)

JSBP5110 Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan (4 op)
YJOA3110 Strategic Management (6 op)
YCCA2120 Corporate Reputation and Crisis Communication (6 op)
YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)
KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (8 op)
KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (5 op)

Yleisopinnot (28 op)

JSBY6110 Opintojen suunnittelu (1 op)
LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op)
JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi (4 op)
JSBY1220 Talousmatematiikka 1 (4 op)
JSBY1250 Taulukkolaskenta ja tietokannat (3 op)
JSBY1260 Kvantitatiiviset menetelmät ja SPSS (4 op)
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
JSBA1110 Metodiopinnot (6 op)
JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op)

Viestintä- ja kieliopinnot (20 op)

Viestintä- ja kieliopintoihin kuuluvat kaikille pakolliset opinnot 13 op, toisen vieraan kielen opinnot 5 op sekä valinnaiset opinnot 2 op.
Kaikille pakolliset viestintä- ja kieliopinnot sisältävät sekä äidinkielen, toisen kotimaisen että ensimmäisen vieraan kielen (englanti) opinnot integroidusti. Toisen vieraan kielen osuus valitaan ranskan, espanjan, venäjän tai saksan kielistä.

Kaikille pakolliset (13 op)

XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot (3 op)
XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus (6 op)
XYHT1002 Tutkimusviestintä (4 op)

Toinen vieras kieli (5 op)

Valitaan yhden kielen valmentava, täydentävä tai saksan kielessä liikesaksa 1 ja 2. Samaa kieltä jatketaan maisterin tutkinnon toisena vieraana kielenä.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 5 opintopistettä
XRA0009 Ranskan täydentävä kurssi (5 op)
XES0009 Espanjan valmentava kurssi (5 op)
XVE0016 Venäjän valmentava kurssi (5 op)
XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1 (3 op)
XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2 (2 op)

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot (2 op)

Vapaasti valittavia viestintä- tai kieliopintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 2 opintopistettä

Vapaasti valittavat opinnot (33 op)

Vapaasti valittavia opintoja niin paljon, että kandidaatintutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla ylimääräisiä koulutusohjelman aineopintoja, kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien vapaavalintaisia opintoja tai ylimääräisiä viestintä- ja kieliopintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 33 opintopistettä