Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, laskentatoimen opintosuunta

Tutkintonimike
Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Laskentatoimen maisteriohjelma koostuu laskentatoimen syventävistä opinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Laskentatoimen syventävät opinnot koostuvat laskentatoimen eri osa-alueiden, kuten johdon laskentatoimen ja rahoituksen laskentatoimen käytäntöjä ja niiden teoriaa, etiikkaa ja tutkimusta käsittelevistä opinnoista.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden maisterilla on valmistuttuaan laaja-alaiset valmiudet toimia yrityksen tai muun organisaation talousjohdossa ja siihen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.
GOAL 2 Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden maisteri osaa soveltaa ja arvioida vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
GOAL 3 Research skills
Kauppatieteiden maisteri kykenee kriittiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä tieteelliseen tutkimukseen.
GOAL 4 Communication and language skills
Kauppatieteiden maisterilla on hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.


Tutkintorakenne

YLAS1110 Laskentatoimen teoria ja etiikka (6 op)
YLAS1120 Laskentatoimen tutkimus (6 op)
YLAS1910 Syventävien opintojen seminaari (3 op)
YLAS1920 Pro gradu -tutkielma (35 op)
JSBS1920 Kypsyysnäyte (0 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 30 opintopistettä
YLAS4120 Financial Statement Analysis and Valuation (6 op)
YLAS3110 Kansainvälinen tilinpäätösraportointi (6 op)
YLAS2110 Strateginen johdon laskentatoimi (6 op)
YLAS3120 Tilintarkastuksen jatkokurssi (6 op)
YLAS2120 Laskentatoimi ja tietojärjestelmät (6 op)
YLAS2130 Päätöksenteon teoria (6 op)
YLAS2140 Julkishallinnon laskentatoimi (6 op)
YLAS2150 Social and Environmental Accounting (6 op)
YLAS4130 Corporate Governance (6 op)
JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen (3-6 op)
XENT005 Professional Reporting (4 op)

Toisen vieraan kielen opinnoissa jatketaan samaa toista vierasta kieltä (ranska, espanja, venäjä tai saksa), joka on aloitettu kandidaatin tutkinnossa.

Enintään puolet maisterivaiheen toisen vieraan kielen opinnoista voi suorittaa myös toisen kotimaisen kielen syventävillä opinnoilla tai venäjän, arabian, japanin, kiinan tai korean kielen opinnoilla.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 12 opintopistettä

Vapaasti valittavia viestintä- tai kieliopintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 4 opintopistettä

Valinnaisia koulutusohjelmaa tukevia muiden aineiden opintoja tai ylimääräisiä koulutusohjelman syventäviä opintoja niin paljon, että tutkinnon minimilaajuus 120 opintopistettä tulee täyteen.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 20 opintopistettä