Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, markkinoinnin opintosuunta

Tutkintonimike
Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Markkinoinnin maisteriohjelma koostuu markkinoinnin syventävistä opinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Markkinoinnin syventävät opinnot käsittelevät kuluttajakäyttäytymistä, yritysten välistä kaupankäyntiä, vähittäiskauppaa, vastuullista markkinointia, hinnoittelua, brändijohtamista, urheilumarkkinointia sekä digitaalisuutta markkinoinnissa.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden maisteri hallitsee markkinoinnin lähtökohdat osana liiketoimintaosaamista. Kauppatieteiden maisteri tuntee ja ymmärtää asiakkuuksien johtamiseen liittyvät käsitteet, strategiat ja käytännöt sekä osaa luoda ja kehittää asiakkuuksia.
GOAL 2 Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden maisteri osaa soveltaa ja arvioida vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
GOAL 3 Research skills
Kauppatieteiden maisteri kykenee kriittiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä tieteelliseen tutkimukseen.
GOAL 4 Communication and language skills
Kauppatieteiden maisterilla on hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.


Tutkintorakenne

YMAS1110 Metodiopinnot (6 op)
YMAS2110 Kuluttajakäyttäytymisen teoriat ja tutkimus (6 op)
YMAS2120 B to B Relationships and Networks (6 op)
YMAS1910 Syventävien opintojen seminaari (3 op)
YMAS1920 Pro gradu -tutkielma (35 op)
JSBS1920 Kypsyysnäyte (0 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 24 opintopistettä
YMAS2130 Brand Management (6 op)
YMAS2140 Hinnoittelun johtaminen (6 op)
YMAS2150 Strategic Marketing in Retail (6 op)
YMAS2160 Managing Customer Relationships (6 op)
CEMS2160 Sustainable Consumption and Marketing (5 op)
YCCS3110 Digital Interaction (6 op)
YMAS3110 Information Technology Acceptance and Digital Technology User (6 op)
YMAS3120 Digital Marketing Communication (6 op)
YMAS3130 Digital Marketing Management and Planning (6 op)
YMAS3140 Digital Marketing in Action (8 op)
YRIS2430 Innovative Marketing (5 op)
JSBS5110 Urheiluorganisaatioiden johtaminen (6 op)
JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen (3-6 op)
XENT005 Professional Reporting (4 op)
XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)

Toisen vieraan kielen opinnoissa jatketaan samaa toista vierasta kieltä (ranska, espanja, venäjä tai saksa), joka on aloitettu kandidaatin tutkinnossa.

Enintään puolet maisterivaiheen toisen vieraan kielen opinnoista voi suorittaa myös toisen kotimaisen kielen syventävillä opinnoilla tai venäjän, arabian, japanin, kiinan tai korean kielen opinnoilla.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 12 opintopistettä

Valinnaisia koulutusohjelmaa tukevia muiden aineiden opintoja tai ylimääräisiä koulutusohjelman syventäviä opintoja niin paljon, että tutkinnon minimilaajuus 120 opintopistettä tulee täyteen.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 20 opintopistettä