Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta

Tutkintonimike
Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Viestinnän johtamisen maisteriohjelma koostuu viestinnän johtamisen syventävistä opinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Viestinnän johtamisen syventävät opinnot käsittelevät viestinnän strategista suunnittelua sekä organisaatioiden viestintäratkaisuja ja viestinnän haasteita dynaamisissa ja uusissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet avoimen ja vuorovaikutuksellisen viestinnän kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen organisaatioiden toiminnassa ja johtamisessa.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden maisteri osaa arvioida ja soveltaa viestinnän johtamisen teorioita ja käytäntöjä organisaation johtamistyössä. Kauppatieteiden maisteri ymmärtää viestinnän roolin organisaatioissa sekä sidosryhmäsuhteiden rakentamisessa.
GOAL 2 Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden maisteri osaa soveltaa ja arvioida vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
GOAL 3 Research skills
Kauppatieteiden maisteri kykenee kriittiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä tieteelliseen tutkimukseen.
GOAL 4 Communication and language skills
Kauppatieteiden maisterilla on hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.


Tutkintorakenne

YCCS2110 Change, Stakeholders and Monitoring (6 op)
YCCS2120 Viestinnän johtamisen strategiat (6 op)
YCCS3110 Digital Interaction (6 op)
YCCS7110 Työssä oppiminen kotimaassa (10 op)
YCCS1195 Metodiopinnot (6 op)
YCCS1910 Syventävien opintojen seminaari (3 op)
YCCS1920 Pro gradu -tutkielma (35 op)
JSBS1920 Kypsyysnäyte (0 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 8 opintopistettä
YCCS2130 Viestinnän asiantuntijuus ja professionalismi (5 op)
YJOS1120 Narratiivinen organisaatio- ja johtamistutkimus (6 op)
YJOS4140 Cases in Business Ethics (5 op)
YJOS4150 CSR and Governance: Global and Local Perspectives (6 op)
YJOS4160 Muutoksen johtaminen (6 op)
CEMS2130 Managing a Green Organization (5 op)
CEMS2150 Corporate Strategies for Sustainable Business (5 op)
CEMS2160 Sustainable Consumption and Marketing (5 op)
CEMS2170 Environmental Management in Stakeholder Networks (5 op)
YMAS3120 Digital Marketing Communication (6 op)
JSBS5110 Urheiluorganisaatioiden johtaminen (6 op)
JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen (3-6 op)

Ylempään korkekoulututkintoon on sisällyttävä seuraavat viestintä- ja kieliopinnot, yhteensä 20 op:

XENT005 Professional Reporting (4 op)

Toisen vieraan kielen opinnoissa jatketaan samaa toista vierasta kieltä (ranska, espanja, venäjä tai saksa), joka on aloitettu kandidaatin tutkinnossa.

Enintään puolet maisterivaiheen toisen vieraan kielen opinnoista voi suorittaa myös toisen kotimaisen kielen syventävillä opinnoilla tai venäjän, arabian, japanin, kiinan tai korean kielen opinnoilla.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 12 opintopistettä

Vapaasti valittavia viestintä- tai kieliopintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 4 opintopistettä

Valinnaisia koulutusohjelmaa tukevia muiden aineiden opintoja tai ylimääräisiä koulutusohjelman syventäviä opintoja niin paljon, että tutkinnon minimilaajuus 120 opintopistettä tulee täyteen.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 20 opintopistettä