Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta (yhteisöviestinnän siirto-opiskelijat)

Tutkintonimike
Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Viestinnän johtamisen maisteriohjelma koostuu viestinnän johtamisen syventävistä opinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Viestinnän johtamisen syventävät opinnot käsittelevät viestinnän strategista suunnittelua sekä organisaatioiden viestintäratkaisuja ja viestinnän haasteita dynaamisissa ja uusissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet avoimen ja vuorovaikutuksellisen viestinnän kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen organisaatioiden toiminnassa ja johtamisessa.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden maisteri osaa arvioida ja soveltaa viestinnän johtamisen teorioita ja käytäntöjä organisaation johtamistyössä. Kauppatieteiden maisteri ymmärtää viestinnän roolin organisaatioissa sekä sidosryhmäsuhteiden rakentamisessa.
GOAL 2 Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden maisteri osaa soveltaa ja arvioida vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
GOAL 3 Research skills
Kauppatieteiden maisteri kykenee kriittiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä tieteelliseen tutkimukseen.
GOAL 4 Communication and language skills
Kauppatieteiden maisterilla on hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.


Tutkintorakenne

Viestinnän johtamisen syventävät opinnot (80 op)

Arvosteluasteikko
  • 0-5
Osaamistavoitteet
Viestinnän johtamisen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää viestinnän tuoman lisäarvon organisaatioiden tavoitteille ja strategioille
- ymmärtää, miten viestinnällä voidaan vaikuttaa dynaamisessa digitaalisessa ympäristössä
- osaa soveltaa viestinnän johtamisen keskeistä teoreettista tietoa organisaatioiden toimintaan
- osaa tukea organisaation johtoa viestinnässä muutos- ja kriisitilanteissa
- osaa tutkia ja monitoroida sidosryhmien mielipiteitä ja odotuksia
- osaa suunnitella ja toteuttaa viestinnän johtamisen tutkimusta ja soveltaa tutkimustietoa organisaatioiden ongelmien ratkaisemiseen
Sisältö
Viestinnän johtamisen (Corporate Communication) syventävissä opinnoissa pääpaino on organisaatioviestinnän johtamisessa ja kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Opinnoissa tarkastellaan organisaatioiden viestintää ja vuorovaikutusta osana organisaation tavoitteellista toimintaa. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa viestinnän teorioita ja malleja strategisella tasolla ohjaten organisaatiota toimintaympäristönsä haasteet huomioivaan ketterään ja kestävään toimintaan.

Opinnoissa keskeisiä tarkastelun kohteita ovat viestinnän strateginen suunnittelu ja sen kytkeytyminen organisaation kokonaisstrategiaan, merkitysten luominen, muutosviestintä, viestinnällä vaikuttaminen digitaalisissa toimintaympäristöissä sekä viestinnän rooli eettisesti kestävän toiminnan tukemisessa.

Viestinnän johtamisen syventävät opinnot valmentavat opiskelijoita toimimaan viestinnän asiantuntijatehtävissä yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, tutkimusyhteisöissä, viestintätoimistoissa tai itsenäisinä konsultteina

Pakolliset opinnot (72 op)

YCCS2110 Change, Stakeholders and Monitoring (6 op)
YCCS2120 Viestinnän johtamisen strategiat (6 op)
YCCS3110 Digital Interaction (6 op)
YCCS7110 Työssä oppiminen kotimaassa (10 op)
YCCS1195 Metodiopinnot (6 op)
YCCS1910 Syventävien opintojen seminaari (3 op)
YCCS1920 Pro gradu -tutkielma (35 op)
JSBS1920 Kypsyysnäyte (0 op)

Valinnaiset opinnot (8 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 8 opintopistettä
YCCS2130 Viestinnän asiantuntijuus ja professionalismi (5 op)
YJOS4140 Cases in Business Ethics (5 op)
YJOS4150 CSR and Governance: Global and Local Perspectives (6 op)
YJOS4160 Muutoksen johtaminen (6 op)
YJOS1120 Narratiivinen organisaatio- ja johtamistutkimus (6 op)
CEMS2130 Managing a Green Organization (5 op)
CEMS2150 Corporate Strategies for Sustainable Business (5 op)
CEMS2160 Sustainable Consumption and Marketing (5 op)
CEMS2170 Environmental Management in Stakeholder Networks (5 op)
YMAS3120 Digital Marketing Communication (6 op)
JSBS5110 Urheiluorganisaatioiden johtaminen (6 op)
JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen (3-6 op)

Muut yhteiset opinnot (4 op)

Viestintä- ja kieliopinnot (4 op)

XENT005 Professional Reporting (4 op)

Vapaasti valittavat opinnot (36 op)

Valinnaisia koulutusohjelmaa tukevia muiden aineiden opintoja tai ylimääräisiä koulutusohjelman syventäviä opintoja niin paljon, että tutkinnon minimilaajuus 120 opintopistettä tulee täyteen.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 36 opintopistettä

Mahdolliset täydentävät opinnot KTM-tutkinnon suorittamiseksi (0 op)

Jos Liiketoimintaosaamisen perusteet/Basic Business Studies -opintokokonaisuutta ei ole suoritettu aikaisemmissa opinnoissa, se on suoritettava KTM-tutkinnon saamiseksi. Kokonaisuus tai siihen kuuluvia jaksoja voidaan käyttää KTM-tutkinnon osana.

Jos seuraavia kolmea opintojaksoa ei ole suoritettu aikaisemmissa opinnoissa, ne on suoritetava KTM-tutkinnin saamiseksi. Opintojaksot voidaan käyttää KTM-tutkinnon osana.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (8 op)
KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (5 op)
TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)