Biologian kandidaattiohjelma

Tutkintonimike
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Biologian kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Biologian alalla opiskelun kohteina ovat elävät järjestelmät: biomolekyylit, solut, eliöt, populaatiot, eliöyhteisöt ja kokonaiset ekosysteemit. Opinnoissa saat perustiedot mm. evoluutiosta, mikrobien, eläin- ja kasvisolujen rakenteesta ja toiminnasta, elollisten ilmiöiden molekulaarisista mekanismeista, perimästä ja geeneistä, eliöiden ja niiden ympäristön vuorovaikutuksesta. Biologian alalla voit erikoistua ekologiaan ja evoluutiobiologiaan tai solu- ja molekyylibiologiaan. Kandidaattiopinnoissa opit perusteet biologian eri aloilta ja sekä syvennät tätä tietoa valitsemaltasi alalta. Tavoitteena on, että saat pohjan omalle asiantuntijuudellesi, jotta maisterivaiheessa pystyt ymmärtämään hyvin erikoistumisalasi ilmiöitä sekä sinulla on valmiudet hankitun tiedon soveltamiseen.

Ekologia ja evoluutiobiologia on yksi Jyväskylän yliopiston tutkimuksellisesti ja koulutuksellisesti vahvoista aloista. Tutkimus on laaja-alaista: mielenkiinnon kohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Ala tarjoaa loistavat edellytykset pohtia elämän syntyä ja sen monimuotoistumista vuosimiljoonien aikana. Saat laajat perustiedot evoluution, ekologian, genetiikan ja soveltavan ekologian aloilta sekä valmiudet hankitun tiedon soveltamiseen. Solu- ja molekyylibiologian opinnoissa perehdyt solujen ja soluorganellien, sekä solun makromolekyylien rakenteeseen ja toimintaan. Koulutus antaa sinulle vahvat perustiedot biokemiasta, molekyylibiologiasta, solubiologiasta, mikrobiologiasta sekä geeni- ja biotekniikasta.

Osaamistavoitteet

Biologian kandidaatti ymmärtää ja on kiinnostunut sekä elämän perusedellytyksistä solu- ja molekyylitasolla että evoluutioprosessista. Kandidaatti osaa selittää ja analysoida elämän eri hierarkiatasolla tapahtuvia toimintamekanismeja ja prosesseja. Kandidaatti osaa kuvata tieteellisen tutkimusprosessin periaatteet. Kandidaatti tuntee työturvallisuusnormit. Kandidaatilla on käsitys biotieteiden merkityksestä yhteiskunnassa ja siitä, miten ympäristön muutokset ja niistä seuraavat ekologiset ja evolutiiviset prosessit ovat yhteydessä ihmisen ja yhteiskunnan toimintaan. Kandidaatti on omaksunut hyvät tieteelliset käytänteet ja eettiset periaatteet.

Biologian kandidaatti pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan, analysoimaan, raportoimaan ja viestimään pienimuotoisia tieteellisiä tutkimuksia. Kandidaatti ymmärtää oman alansa tekstejä ja keskusteluja. Hän pystyy soveltamaan tietojaan sekä keskeisiä menetelmiä ja työvälineitä (ml. tietotekniikka) käytännössä. Kandidaatti osaa toimia vuorovaikutteisesti ja hallitsee hyvin suullisen ja kirjallisen kommunikaation. Kandidaatti osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja työskennellä eettisten normien mukaisesti.

Biologian kandidaatti osaa suhtautua itsensä ja muiden tuottamaan tietoon objektiivisesti ja kriittisesti sekä arvioida omien tuotostensa laatua. Kandidaatti arvostaa hyvää ammattitaitoa ja haluaa jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. Kandidaatti suorittaa tehtävänsä vastuullisesti ja noudattaa tunnollisesti työturvallisuusnormeja. Kandidaatti on yhteistyöhaluinen ja halukas soveltamaan oppimaansa yhteisössä. Kandidaatti ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden ja eettisten normien tärkeyden ja haluaa noudattaa niitä.


Tutkintorakenne

  Vapaasti valittavat opinnot (60 op)

  Opiskelijan tulee suorittaa tutkintoon vähintään kaksi 25 op perusopintokokonaisuutta. Toinen kokonaisuus voi olla koulutusohjelmassa vaadittava Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuus. Jos opiskelija suorittaa kemian tai tilastotieteen perusopintokokonaisuuden (vähintään 25 op), Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuutta ei tarvitse koota erikseen, vaan riittää kun siinä vaaditut pakolliset opinnot on suoritettu. Toinen perusopintokokonaisuus voidaan korvata 35 op aineopintokokonaisuudella, kokonaisuus voi olla myös Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot.

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 60 opintopistettä

   Muut vapaasti valittavat opinnot (0 op)

   Sisällön valinnaisuus
   Valitaan 0 opintopistettä