Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan erilliset opintokokonaisuudet

Yksikkö
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Tutkintorakenne

  Fysiikan perusopinnot nanotieteilijöille (25 - 26 op)

  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  FYSA2001 Moderni fysiikka osa A ilman laboratoriotöitä, laajuus 5 op.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Fysiikan perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää fysiikan merkityksen jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelija ymmärtää fysiikan peruskäsitteet ja perusteoriat ja hänellä on valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan fysiikan aineopinnoissa. Hän tunnistaa ja ymmärtää luonnontieteen tutkimuksen erilaisia tutkimusmenetelmiä kuten "kynä ja paperi" -menetelmä, kokeellinen havainnointi ja tietokonemallinnus. Lisäksi hän tunnistaa numeerisesti ratkaistavan ongelman ja osaa käyttää ongelmanratkaisuun soveltuvia tietokoneohjelmistoja. Hän myös osaa tulkita suoraviivaista, kommentoitua tietokoneohjelmaa ja muokata sitä annetun ongelman perusteella. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojensa kehitystarpeet ja on kehittänyt itselleen tavan ja tyylin tehokkaaseen oppimiseen.
  Sisältö
  Fysiikan perusopintoja sivuaineopiskelijoille ovat opintojaksot Mekaniikan perusteet (5 op), Värähtelyt ja termodynamiikka (5 op), Sähköopin perusteet (4 op), Sähkömagnetismin perusteet (6 op), Moderni fysiikka, osa A (5 op).
  Esitietovaatimukset
  Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellyn matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin ja fysiikan pakollisiin ja syventäviin kursseihin sisältyvän ydinaineksen, sekä tietokoneen käytön perustaitoja (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely).
 • FYSP1010 Mekaniikan perusteet (5 op)
 • FYSP1020 Värähtelyt ja termodynamiikka (5 op)
 • FYSP1040 Sähköopin perusteet (4 op)
 • FYSP1050 Sähkömagnetismin perusteet (6 op)
 • FYSA2001 Moderni fysiikka, osa A (5 - 6 op)

  Fysiikan perusopinnot valinnaisina opintoina (25 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Fysiikan perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää fysiikan merkityksen jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelija ymmärtää fysiikan peruskäsitteet ja perusteoriat ja hänellä on valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan fysiikan aineopinnoissa. Hän tunnistaa ja ymmärtää luonnontieteen tutkimuksen erilaisia tutkimusmenetelmiä kuten "kynä ja paperi" -menetelmä, kokeellinen havainnointi ja tietokonemallinnus. Lisäksi hän tunnistaa numeerisesti ratkaistavan ongelman ja osaa käyttää ongelmanratkaisuun soveltuvaa tietokoneohjelmistoa. Hän myös osaa tulkita suoraviivaista, kommentoitua tietokoneohjelmaa ja muokata sitä annetun ongelman perusteella. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojensa kehittyneen ja on kehittänyt itselleen tavan ja tyylin tehokkaaseen oppimiseen.
  Sisältö
  Fysiikan perusopintoja ovat opintojaksot Lentävä lähtö (2 op), Mekaniikan perusteet (5 op), Värähtelyt ja termodynamiikka (5 op), Sähköopin perusteet (4 op), Sähkömagnetismin perusteet (6 op), Perusopintojen laboratoriotyöt 1 (3 op) ja Perusopintojen laboratoriotyöt 2 (2 op).
  Esitietovaatimukset
  Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellyn ydinaineksen, joka sisältyy matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin ja fysiikan pakollisiin ja syventäviin kursseihin, sekä tietokoneen käytön perustaitoja (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely).
 • FYSP1010 Mekaniikan perusteet (5 op)
 • FYSP1020 Värähtelyt ja termodynamiikka (5 op)
 • FYSP1040 Sähköopin perusteet (4 op)
 • FYSP1050 Sähkömagnetismin perusteet (6 op)
 • FYSP1081 Perusopintojen laboratoriotyöt 1 (3 op)
 • FYSP1082 Perusopintojen laboratoriotyöt 2 (2 op)

  Kemian syventävät opinnot valinnaisina opintoina aineenopettajaopiskelijoille (60 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 60 opintopistettä
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Sisältö
  Kemian syventävät opinnot opettajille (38 op) sovitaan kemian aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Syventäviin opintoihin sisältyy myös erikoistyö 20 op ja seminaari 2 op.
 • KEMS9400 Valinnaisen opintokokonaisuuden erikoistyö (20 - 24 op)
 • KEMS703 Kemian opettajan seminaari (2 op)
  • Syventäviä opintoja (38 op)

   Kemian syventävät opinnot opettajille (38 op) sovitaan kemian aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilön kanssa.

   Sisällön valinnaisuus
   Valitaan 38 opintopistettä

  Spektroskopian ja laskennallisen kemian syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 60 opintopistettä
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
 • KEMS9400 Valinnaisen opintokokonaisuuden erikoistyö (20 - 24 op)
  • Valitun opintosuunnan syventäviä opintoja (36 op)

   Sisällön valinnaisuus
   Valitaan 36 opintopistettä

  Uusiutuvien luonnonvarojen ja elinympäristön kemian syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 60 opintopistettä
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
 • KEMS9400 Valinnaisen opintokokonaisuuden erikoistyö (20 - 24 op)
  • Valitun opintosuunnan syventäviä opintoja (36 op)

   Sisällön valinnaisuus
   Valitaan 36 opintopistettä

  Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuus (25 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan erillisten kriteerien mukaan
  Kriteerit
  Opintokokonaisuuden sisältö sovitaan HOPS-ohjaajan kanssa.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Sisältö
  Perusopintoja vastaava opintokokonaisuus, joka voi sisältää pääsääntöisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjoamia perus- ja aineopintotasoisia opintojaksoja (ei kuitenkaan oman tutkinto-ohjelman pakollisia opintojaksoja). Kokonaisuuteen voi sisältyä myös esimerkiksi informaatioteknologian tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun tarjoamia tai muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja.

  Biologian aineopinnot, erillinen opintokokonaisuus (35 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Biologian aineopinnot kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
  - ymmärtää ja on kiinnostunut sekä elämän perusedellytyksistä solu- ja molekyylitasolla että evoluutioprosessista
  - osaa selittää ja arvioida elämän eri hierarkiatasolla tapahtuvia toimintamekanismeja ja prosesseja
  - osaa kuvailla bakteerien rakenteen ja toiminnan sekä tuntee mikrobien ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen
  - ymmärtää solun tärkeimpien signalointireittien toiminnan ja niiden merkityksen
  - osaa kuvailla ekologian ja evoluutiobiologian peruskäsitteet ja -teoriat
  - hallitsee genetiikan ja molekyylibiologian peruskäsitteet sekä ymmärtää geneettisen informaation kulun ja geenien toiminnan säätelyn
  - omaa käsityksen biotieteiden merkityksestä yhteiskunnassa ja siitä, miten ympäristön muutokset ja niistä seuraavat ekologiset ja evolutiiviset prosessit ovat yhteydessä ihmisen ja yhteiskunnan toimintaan
  Sisältö
  Biologian alalla opiskelun kohteina ovat elävät järjestelmät: biomolekyylit, solut, eliöt, populaatiot, eliöyhteisöt ja kokonaiset ekosysteemit. Opinnoissa saat perustiedot mm. evoluutiosta, mikrobien, eläin- ja kasvisolujen rakenteesta ja toiminnasta, elollisten ilmiöiden molekulaarisista mekanismeista, perimästä ja geeneistä, eliöiden ja niiden ympäristön vuorovaikutuksesta. Opinnoissa tutustutaan toisaalta solujen rakenteisiin, toimintaan ja viestintään että ekologisiin ilmiöihin yksilö-, populaatio-, yhteisö-, ekosysteemi- ja maisematasoilla. Lisäksi perehdytään klassiseen ja moderniin genetiikkaan ja sen sovellutuksiin sekä evoluutiobiologian moninaisiin tutkimusalueisiin ja teorioihin.
  Esitietovaatimukset
  Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op. Bio- ja ympäristötieteen opiskelijat voivat suorittaa joitakin aineopintoja samanaikaisesti perusopintojen suorittamisen kanssa.
 • BENA2002 Mikrobiologia (3 op)
 • BENA2020 Ekologia (3 op)
 • BENA2004 Genetiikka (4 op)
 • BENA2005 Evoluutiobiologia (4 op)
 • BENA2006 Virologia (3 op)
 • BENA2015 Proteiinien rakenne ja toiminta (3 op)
 • BENA2019 Fysiologia (5 op)
 • BENA2017 Solubiologia (3 op)
  • Valinnaisia aineopintoja (vähintään 7 op)

   Valinnaisia Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen aineopintoja (ei laboratoriokursseja) (koodi BENA)

   Sisällön valinnaisuus
   Vähintään 7 opintopistettä

  Biologian aineopinnot valinnaisina opintoina aineenopettajaopiskelijoille (36 - 37 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää tärkeimmät biologiset ilmiöt solutasolta ekosysteemien toimintaan. Hän osaa kuvailla bakteerien rakenteen ja toiminnan sekä tuntee mikrobien ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen. Opiskelija osaa kuvailla solujen rakenteen ja toiminnan, kuten proteiinisynteesin tärkeimmät yksityiskohdat. Lisäksi opiskelija ymmärtää solun tärkeimpien signalointireittien toiminnan ja niiden merkityksen. Opiskelija hallitsee genetiikan ja molekyylibiologian peruskäsitteet sekä ymmärtää geneettisen informaation kulun ja geenien toiminnan säätelyn. Hän myös ymmärtää kuinka tätä tietoa voidaan hyödyntää alan kehityksen kriittisessä seuraamisessa. Opiskelija hallitsee molekyylibiologiset perustekniikat ja raportointikäytännöt käytännössä sekä osaa työskennellä laboratoriossa turvallisesti. Hän osaa kuvailla ekologian ja evoluutiobiologian peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelija ymmärtää ihmisen fysiologiset toiminnat kokonaisuutena ja osaa soveltaa fysiologista tietoa käytännössä. Hän osaa kuvailla tärkeimpien luontotyyppien keskeiset piirteet ja kykenee tunnistamaan ja nimeämään eliöitä sekä näytteistä että maastossa. Hän tuntee ja osaa käyttää tavallisimpia näytteenotto- ja mittausmenetelmiä maastossa. Opiskelija ymmärtää sisävesiluonnon erityispiirteet sekä vesivarojen kestävän käytön periaatteet. Hän tuntee myös vesiympäristöön kohdistuvat uhat sekä vesien tutkimuksen ja hoidon periaatteet.
  Sisältö
  Kokonaisuudessa perehdytään biologian eri osa-alueisiin solutasolta aina ekosysteemien toimintaan asti. Käydään läpi bakteerien ja muiden mikrobien luokittelua, rakennetta ja toimintaa. Tutustutaan solujen rakenteisiin, toimintaan ja viestintään. Perehdytään klassiseen ja moderniin genetiikkaan ja sen sovellutuksiin sekä evoluutiobiologian moninaisiin tutkimusalueisiin ja teorioihin. Tarkastellaan ihmisen elintoimintoja ja niiden säätelyä. Tutustutaan ekologisiin ilmiöihin yksilö-, populaatio-, yhteisö-, ekosysteemi- ja maisematasoilla. Opetellaan tunnistamaan eliöitä ja luontotyyppejä sekä harjoitellaan näytteenottoa eri eliöryhmissä ja tavallisimpien maastomittausmenetelmien käyttöä. Perehdytään monipuolisesti vesiluontoon sekä vesivaroihin ja niiden käyttöön. Lisäksi kokonaisuudessa harjoitellaan tavallisimpia molekyylibiologian laboratoriomenetelmiä sekä turvallista laboratoriotyöskentelyä.
  Esitietovaatimukset
  Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op
 • BENA2002 Mikrobiologia (3 op)
 • BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus (2 - 3 op)
 • BENA2004 Genetiikka (4 op)
 • BENA2005 Evoluutiobiologia (4 op)
 • BENA4027 Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat (3 op)
 • BENA2007 Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi (5 op)
 • BENA2017 Solubiologia (3 op)
 • BENA2019 Fysiologia (5 op)
 • BENA2020 Ekologia (3 op)
 • BENA2021 Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin (4 op)

  Luonnonvarat ja ympäristö, aineopinnot (muille kuin luonnonvarat ja ympäristö -tutkinto-ohjelman opiskelijoille) (35 op)

  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Valinnaisia 10 op.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot suorittanut tuntee luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteet ja reunaehdot sekä osaa aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet. Hän kykenee hankkimaan tieteellistä tietoa kestävän käytön suunnittelun pohjaksi sekä hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin perusperiaatteet. Hän tuntee maa- ja vesiekosysteemien rakenteen ja toiminnan, ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin, keskeisimmät luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut, sekä ekosysteemien ja yhteiskunnan vuorovaikutusten perusperiaatteet. Hän myös tiedostaa luonnonvaroihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät eettiset normit.
  Sisältö
  Luonnonvarat ja ympäristö -sivuaineopinnoissa kohteina ovat maa- ja vesiekosysteemien rakenne ja toiminta sekä ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin. Sivuaineopinnoissa opit aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet sekä perustiedot luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteista ja reunaehdoista. Tavoitteena on, että saat täydennettyä omaa asiantuntijuuttasi tällä alalla ja että sinulla on valmiudet myös hankitun tiedon soveltamiseen. Kokonaisuus sisältää opintoja liittyen akvaattisiin tieteisiin, ympäristötieteeseen ja terrestristen luonnonvarojen käyttöön.
  Esitietovaatimukset
  Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op.
 • BENA4030 Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa (4 op)
 • BENA2020 Ekologia (3 op)
 • BENA4029 Ekotoksikologian perusteet (3 op)
 • BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op)
 • BENA4026 Kalat luonnonvarana (3 op)
 • BENA4027 Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat (3 op)
 • BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op)
 • BENA4032 Elinympäristöjen tilan ja ympäristöriskien arviointi (3 op)
  • Valinnaisia aineopintoja (vähintään 10 op)

   Valinnaisia Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen aineopintoja (ei laboratoriokursseja) (koodi BENA)

   Sisällön valinnaisuus
   Vähintään 10 opintopistettä