Kemian maisteriohjelma, aineenopettajan opintosuunta

Tutkintonimike
Filosofian maisterin tutkinto (M.Sc.)
Tutkinto-ohjelma
Kemian maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Kemian laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Kemian opettajankoulutuksesta valmistuu kemian opettajia lukioihin, peruskouluihin sekä muihin oppilaitoksiin. Filosofian maisterin tutkintoon vaaditaan edeltävinä opintoina luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto tai tutkintoa vastaavat opinnot.

Kemian opettajien pääaine on kemia. Sivuaineina opiskellaan kasvatustieteiden pedagogisia opintoja sekä toisen opetettavan aineen opintoja. Toiseksi opettavaksi aineeksi suositellaan matematiikkaa tai fysiikkaa.

Opettajankoulutukseen räätälöidyissä opinnoissa painotetaan laaja-alaista aineenhallintaa, tutkivan opettajuuden kehittymistä, motivoitumista kemian opettajuuteen sekä yhteistoiminnallista kemian ja kemian opetuksen osaamisen kehittämistä. Opinnoissa sovelletaan laaja-alaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, molekyylimallinnusta ja erityisesti laboratoriotyöskentelyä kemian osaamisen ja opettajuuden kehittymisessä.

Opintoihin liittyvä tutkimus keskittyy kemian opettamisen analysointiin ja kehittämiseen kaikilla koulu- ja koulutusasteilla, sekä pedagogisen aineenhallinnan kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Yleisten maisterin osaamistavoitteiden lisäksi kemian opettajankoulutuksen tavoitteena on kouluttaa kemian opettajia, jotka:

• omaavat hyvän pedagogisen aineenhallinnan
• osaavat soveltaa tietojaan ja taitojaan työssään
• ovat kemian opetuksen, opiskelun ja oppimisen asiantuntijoita
• osaavat tutkia ja selvittää kemian oppimista ja ymmärtämistä työssään
• ymmärtävät monipuolisen kokeellisen työskentelyn merkityksen kemian oppimisessa
• osaavat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mittausautomaatiota opetustyössään
• tiedostavat opettajan työn merkityksen lasten ja nuorten kehittymisessä
• kokevat täydennyskoulutuksen tärkeäksi osaksi työssä kehittymistä

Kemian laitoksen filosofian maisterin yleiset osaamistavoitteet löytyvät opinto-oppaasta verkkosivuilta.


Tutkintorakenne

    Vapaasti valittavat opinnot (24 op)

    Valinnaisia opintoja vähintään 24 op.
    Toisen opetettavan aineen opintoja siten, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhteensä sisältävät aineenopettajan pätevyyteen vaadittavan aineopintokokonaisuuden, sekä lisäksi vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuus on 120 op. Valinnaisiksi opinnoiksi käy myös kansainvälisen liikkuvuusjakson aikana suoritettuja opintoja.

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan 24 opintopistettä