Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen erilliset opintokokonaisuudet

Yksikkö
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Tutkintorakenne

  Espanjan kielen perusopinnot, erillinen opintokokonaisuus (25 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Viestintätaidot

  ● Opiskelija kykenee viestimään espanjan kielellä ongelmitta sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa arkielämän ja opiskelun käytännön viestintätilanteissa. Hän kykenee ymmärtämään akateemista kieltä ja tuottamaan opiskeluun liittyviä tekstejä.

  Sisältöosaaminen

  ● Opiskelija tuntee yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet ja pääsuuntaukset.

  ● Opiskelija tuntee Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimmät virtaukset.

  ● Opiskelija on tutustunut espanjankielisten maiden historiaan ja kulttuuriin.


  Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan.

  Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. Opinnot painottuvat kielitaidon kehittämiseen.

  Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan.

  Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. Opinnot painottuvat kielitaidon kehittämiseen.
  Sisältö
  Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan.

  Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. Opinnot painottuvat kielitaidon kehittämiseen.

  Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (25 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä tutustuttaa hänet Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin.

  Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot (30 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  - osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti japanin kielellä
  - tuntee Japanin kulttuuria ja kommunikointitapoja
  - omaa valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan opiskelu- ja työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa sekä vapaa-ajalla
  Sisältö
  Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi, ja se on suunnattu kaikille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat japanin kielen taitoa sekä Japanin yhteiskuntatuntemusta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia korrektisti erityisesti kaksi- tai monikielisessä työympäristössä. Opiskelu aloitetaan kielen alkeista. Opintojen aikana saavutetaan taitotaso, jolla selviytyy hyvin arjessa Japanissa opiskelussa tai työssä kansainvälisessä organisaatiossa, jonka ainoa työkieli ei ole japani. Kielen perusteet kirjoitusmerkkijärjestelmineen tulevat tutuiksi niin, että opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa myöhemminkin.
  Opintojen aikana opiskelijalle kehittyy ymmärrystä ja taitoja Japanin historian, yhteiskunnan, tapakulttuurin ja maantieteellisten olojen yhteyksistä kielenkäyttöön.
  Opintokokonaisuuden suunnittelusta, koordinoinnista, toteutuksesta sekä rekisteröinnistä vastaa yliopiston kielikeskus.
 • XJA0005 Japani 1 (5 op)
 • XJA0006 Japani 2 (3 op)
 • XJA0007 Japani 3 (4 op)
 • XJA0008 Japani 4 (5 op)
 • XJA0009 Japani 5 (4 op)
 • XJA0011 Japani 6 (5 op)
 • XJA0012 Perinteinen Japanin kulttuuri (4 op)

  Romaanisen filologian aineopinnot valinnaisina opintoina (35 - 40 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan erillisten kriteerien mukaan
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Suositellaan suoritettavaksi jompi kumpi seuraavista kielten aineenopettajan tai monialaisen kieliasiantuntijan aineopintojen johdantokursseista, jos opiskelija ei ole sitä suorittanut aikaisemmin pää- tai sivuaineessaan ja aikoo jatkaa syventäviin opintoihin: KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen tai MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen. Laajuus 5 op.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Romaanisen filologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija
  - osaa käyttää ranskan kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
  - tunnistaa ranskankielisen kulttuurin erityispiirteitä ja osaa soveltaa näitä tietoja työelämässä kohtaamiensa tarpeiden mukaan
  - osaa kuvailla kielentutkimuksen keskeisiä kysymyksiä
  - ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä
  - tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset piirteet ja haasteet sekä osaa ottaa ne huomioon viestinnässään
  - osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä kehittävällä otteella
  - on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltamine
  Sisältö
  Romaanisen filologian opinnot painottuvat ranskan kieleen ja ranskalaisen kulttuuriin, mutta myös muihin romaanisen kielialueen kieliin ja kulttuureihin perehdytään monipuolisesti varsinkin syventävien opintojen aikana.

  Slovakin kielen ja kulttuurin perusopinnot (32 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Slovakin kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa
  • viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa slovakin kielellä
  • soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa, opiskelun ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa sekä kansainvälisissä tehtävissä
  • ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä
  Sisältö
  Slovakin kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Slovakian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Slovakin kieltä ei opeteta muualla Pohjoismaissa, kuin Jyväskylän yliopistossa. Slovakin kieli- ja viestintä perusopinnot on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien Jyväskylän yliopiston tiedekuntien opiskelijoille. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti työelämän vaatimissa kielenkäyttötilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä sekä perehdyttää heidät Slovakian yhteiskuntaan, historiaan sekä kirjallisuuteen.
  Opintokokonaisuuden suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa yliopiston kielikeskus. Opetusta antaa sekä yliopiston kielikeskus että kielten laitos.

  Slovakin kielen ja kulttuurin aineopinnot (35 - 45 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 35-45 opintopistettä
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Slovakin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija (perusopintojen osaamistavoitteiden lisäksi)
  • on hankkinut vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon
  • osaa käyttää slovakkia joustavasti työ- ja arkielämän haastavimmissakin viestintätilanteissa
  • on syventänyt tietonsa slovakialaisesta yhteiskunnasta, historiasta sekä kirjallisuudesta
  • osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä
  Sisältö
  Slovakin aineopinnoissa tutustutaan slovakin kielen kehitykseen, syvennetään tietoja slovakialaisesta yhteiskunnasta, historiasta sekä kirjallisuudesta. Slovakin kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.

  Slovakin aineopintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit on tarkoitettu suoritettavaksi pääasiassa opiskelijavaihdon yhteydessä Slovakiassa. Aineopintojen minimilaajuus on 35 op, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa kurssin SLOA300 Valinnainen kurssi 5 op ja kurssilla MONA 1000 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op , jolloin aineopintojen laajuudeksi tulee 45 op.
  Esitietovaatimukset
  Slovakin kielen ja kulttuurin perusopinnot.