Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen erilliset opintokokonaisuudet

Yksikkö
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Tutkintorakenne

  Kirjallisuuden perusopinnot, erillinen opintokokonaisuus (25 op)

  Kriteerit
  Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat jakson KIRP122 Kirjallisuuden analyysi, muut opiskelijat jakson KIRP123 Kirjallisuuden analyysi sivuaineopiskelijoille. Kirjallisuuden tuntemuksesta valitaan joko kotimaisen kirjallisuuden tuntemus tai yleisen kirjallisuuden tuntemus.
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kohdan KIRP122 Kirjallisuuden analyysi, muut opiskelijat valitsevat kohdan KIRP123 Kirjallisuuden analyysi sivuaineopiskelijoille.
  Kirjallisuuden tuntemuksesta valitaan joko KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus tai KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Suoritettuaan perusopinnot opiskelija

  hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä
  tuntee taiteen ja estetiikan teoreettis-filosofisia suuntauksia
  osaa kuvata kirjallisuustieteen moninaisuutta ja tuntee keskeisten kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteet sekä niiden käsitteistöä
  on kehittänyt kriittistä lukutaitoaan
  pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä
  on oppinut yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja muun muassa lukupiireissä ja muissa opintojen sisältöihin liittyvissä keskusteluissa
  on saanut valmiuksia antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
  hahmottaa kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa
  pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisten klassikoiden tulkinnassa ja osaa sijoittaa teoksia kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.
  Sisältö
  Kirjallisuustieteen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä erilaiset kirjallisuuskäsitykset. Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä eri kirjallisuudenlajien ominaispiirteet. Suomen ja muun Euroopan kirjallisuushistoria. Kotimaisen tai yleisen kirjallisuuden klassikkoteokset ja niiden kontekstit.
 • KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet (5 op)
 • TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op)
 • KIRP130 Kirjallisuushistoria (5 op)
 • KIRP123 Kirjallisuuden analyysi sivuaineopiskelijoille (5 op)

  Kirjallisuuden aineopinnot (avoin yliopisto) (35 - 55 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 35-55 opintopistettä
  Kriteerit
  Opintosuunnan omille opiskelijoille 55 op, muille opiskelijoille 35 op.

  Opintosuunnan omat opiskelijat valitsevat tutkimuksen suunnista 20 op, muut opiskelijat 15 op.

  Kirjallisuuden tuntemuksesta valitaan kotimainen tai yleinen suuntautumisvaihtoehto. Sekä kertomakirjallisuus että lyriikka ja draama suositellaan tehtäväksi samasta suuntautumisvaihtoehdosta.

  Vain opintosuunnan omat opiskelijat tekevät jaksot TAIA401 Tutkimusvalmiudet ja KIRA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Suoritettuaan aineopinnot opiskelija

  on omaksunut kirjallisuustieteen keskeisten suuntausten lukutapoja ja käsitteistöä ja pystyy arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta erilaisissa analyysitehtävissä
  on kehittänyt edelleen kriittistä lukutaitoaan
  pystyy tarkastelemaan kirjallisuuden keskeisiä klassikoita lajien näkökulmasta ja kirjallisuushistoriallisissa konteksteissa
  kykenee hakemaan ja arvioimaan tutkimustaan koskevaa tietoa ja hallitsee tiedonhaun perusteet
  osaa laatia tutkimussuunnitelman ja tehdä sen pohjalta tieteellisen tutkielman, joka noudattaa tieteellisen kirjoittamisen muodollisia käytäntöjä (pääaineopiskelija harjaantuu tutkimuksentekoprosessissa)
  pystyy keskustelemaan monipuolisesti ja argumentoiden sekä omasta että muiden tutkimuksesta
  osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja hyödyntää sitä työskentelyssään.
  Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa soveltaa oppimaansa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

  Pääaineopiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon aineopintovaiheessa.
  Lisätiedot
  Kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaan hakevien tulee valita 20 op kohdasta "tutkimuksen suuntia" sekä tehdä jaksot TAIA401 Tutkimusvalmiudet (5 op) ja KIRA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op.
 • TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria (5 op)
 • KIRA110 Kirjallisuuden teoria (5 op)

  Kirjoittamisen perusopinnot (avoin yliopisto) (30 op)

  Kriteerit
  Valitse toinen seuraavista:
  KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op
  KIKP2013 Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op

  kaksi seuraavista:
  KIKV1002 Proosa 5 op
  KIKV1003 Draama 5 op
  KIKV1004 Runous 5 op
  KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

  toinen seuraavista:
  KIKP218 Tekstikokoelma 5 op
  KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:
  • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
  • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
  • tunnistaa ja hyödyntää valitsemiensa tekstilajien ominaispiirteitä
  • osaa hankkia itsenäisesti teoreettista ja käytännöllistä tietoa
  • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
  • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.
  Sisältö
  Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta sekä kohtaa muita kirjoittajia. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tutustuu kirjoittamisprosessiinsa ja sen reflektointiin. Hän oppii antamaan ja saamaan vertaispalautetta.
  Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja kirjoittamisen prosessin hallintaa.
  Lisätiedot
  Opiskelu on joustavaa. Opinnot harjaannuttavat erilaisiin opiskelutapoihin ja verkkotaitoihin: tarjolla on opintojaksosta riippuen lähi-, verkko- tai itsenäisiä opintoja, useimmat kontaktiopetukset muodostuvat näiden yhdistelmästä.
  Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Verkkokurssit ovat ryhmämuotoista opiskelua, jolla oppiminen perustuu opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Itsenäiset oppimistehtävät sisältävät lukemista, teoriaan perehtymistä ja sen soveltamista omaan kirjoittamiseen sekä työskentelyn reflektointia. Oppimistehtäviä voi palauttaa koko lukuvuoden ajan oman opiskeluaikataulun mukaisesti. Halutessasi voit myös tehdä kirjoittamisen perusopinnot kokonaan verkkokurssien ja itsenäisten oppimistehtävien muodossa, etäopiskellen.

  Kirjoittamisen aineopinnot (avoin yliopisto) (35 - 50 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 35-50 opintopistettä
  Kriteerit
  Lajit:
  Aineopinnoissa valitaan kaksi (perusopintoihin sisältymätöntä) lajijaksoa
  KIKV1002 Proosa 5 op
  KIKV1003 Draama 5 op
  KIKV1004 Runous 5 op
  KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

  Kirjoittaminen ja kirjoittamisen opetus ja Tutkimus:
  Kirjallisuuden tuntemuksen jaksoista (KIRA311, KIRA314, KIRA321, KIRA324) voidaan valita yksi.
  "Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)" -tutkinto-ohjelmaan hakevien tulee tehdä jaksot TAIA401 Tutkimusvalmiudet (5 op) ja KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op.
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Lajit:
  Aineopinnoissa valitaan kaksi (perusopintoihin sisältymätöntä) lajijaksoa
  KIKV1002 Proosa 5 op
  KIKV1003 Draama 5 op
  KIKV1004 Runous 5 op
  KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

  Kirjoittaminen ja kirjoittamisen opetus ja Tutkimus:
  Kirjallisuuden tuntemuksen jaksoista (KIRA311, KIRA314, KIRA321, KIRA324) voidaan valita yksi.
  "Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)" -tutkinto-ohjelmaan hakevien tulee tehdä jaksot TAIA401 Tutkimusvalmiudet (5 op) ja KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Aineopinnot suorittanut opiskelija osaa:

  • tunnistaa omat vahvuutensa kirjoittajana
  • kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan
  • arvioida kirjoittamistaan ammatillisesta näkökulmasta
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida laajan tekstikokonaisuuden
  • tarkastella kirjoittamista myös opettamisen näkökulmasta
  • etsiä ja soveltaa kirjoittamisen tutkimusta kirjoittajana ja tutkijana.
  Sisältö
  Kirjoittamisen aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja omien työskentelytapojensa kehittämistä. Opiskelija oppii aineopinnoissa tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti. Oman kirjoitustyön lisäksi on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen opetukseen ja tutkimukseen. Opiskelija saa valmiuksia verkostoitua, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti.
  Lisätiedot
  Opiskelu on joustavaa. Opinnot harjaannuttavat erilaisiin opiskelutapoihin ja verkkotaitoihin: tarjolla on opintojaksosta riippuen lähi-, verkko- tai itsenäisiä opintoja, useimmat kontaktiopetukset muodostuvat näiden yhdistelmästä.
  Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Verkkokurssit ovat ryhmämuotoista opiskelua, jolla oppiminen perustuu opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Itsenäiset oppimistehtävät sisältävät lukemista, teoriaan perehtymistä ja sen soveltamista omaan kirjoittamiseen sekä työskentelyn reflektointia. Oppimistehtäviä voi palauttaa koko lukuvuoden ajan oman opiskeluaikataulun mukaisesti. Halutessasi voit tehdä kirjoittamisen aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina kokonaan etäopiskellen, verkkokurssien ja itsenäisten oppimistehtävien muodossa.
  Aineopinnot edellyttävät kielitaitoa, vähintään englannin kielen hallintaa. Aineopinnot voi opiskella myös sivuaineena (35 op), jolloin muun muassa proseminaari ja kandidaatintutkielman laatiminen jäävät pois opinto-ohjelmasta. Tällöin opiskelu painottuu omaan kirjoitustyöhön, mutta opiskelija saa myös valmiuksia lähestyä omaa kirjoittamista tutkivalla otteella.
  Osa kirjoittamisen opiskelijoista toimii jo kirjoittamisen ammateissa tai on esimerkiksi opiskellut kirjallisuustiedettä. Kontaktiopetuksessa koko ryhmän kokemukset ja osaaminen palvelevat yhteisiä oppimistavoitteita.

  Museologian perusopinnot (25 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  on selvillä museologian ja heritologian tutkimustraditiosta sekä oppiaineen nykypäivän ajankohtaisista kysymyksistä,
  tuntee museoiden roolin, merkityksen ja toimintatavat kulttuurisina instituutioina ja yhteiskunnallisina toimijoina,
  tunnistaa museologian teoreettisia näkökulmia ja niiden käytännön sovellutuksia ja
  osaa soveltaa opintojen antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä.
  Museologian perusopinnot ovat museoammattiin pätevöittävät erikoisopinnot (Valtioneuvoston asetus museoista 22.12.2005/1192 1 §).
 • MSLP010 Johdanto museologiaan (5 op)
 • MSLP024 Kokoelmatyö (6 op)
 • MSLP030 Museo ja yleisö (6 op)
 • MSLP040 Työssäoppiminen I (8 op)

  Musiikkikasvatuksen aineopinnot valinnaisina opintoina (33 - 41 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Musiikkikasvatuksen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
  - arvioida musiikkikulttuurien keskeiset piirteet
  - soveltaa tietoa musiikin monipuolisista hyvinvointivaikutuksista
  - kehittää soitto-, laulu- ja johtamistaitoja ja pedagogista osaamistaan
  - arvioida omaa osaamistaan ja antaa vertaispalautetta opetustyön vaatimusten näkökulmasta
  - soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa monipuolisesti opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa
  - tuottaa opetuskäyttöön soveltuvaa monipuolista ja eri tyylejä edustavaa oppimateriaalia
  - suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia musiikkikasvatuksen menetelmiä monipuolisissa oppimisympäristöissä
  - hankkia, arvioida ja soveltaa musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa pienimuotoisissa pedagogisissa ja tutkimuksellisissa yhteyksissä
  Sisältö
  Musiikkikasvatuksen aineopinnoissa opitaan hyödyntämään musiikkikasvatusteknologiaa opetuksessa, tutustutaan monenlaisiin oppimisympäristöihin, tuotetaan oppimateriaalia sekä arvioidaan ja sovelletaan musiikkikulttuurien piirteitä ja musiikin hyvinvointivaikutuksia. Sivuaineopintojen edellytyksenä on opintoihin sisältyvien instrumenttien riittävän hyvä taito, mikä todennetaan henkilökohtaisessa opintojen ohjauksessa ja näyttökokein.

  Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus (25 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan erillisten kriteerien mukaan
  Kriteerit
  HTKA112 Pelin lumo 5 op
  TIEA219 Pelisuunnittelu 5 op

  Valinnaiset kurssit 15 op
  1. Pelitutkimuksen valinnaisista kursseista valitaan vähintään 5 op:
  NKTA101 Pelien tuntemus 5 op
  NKTA102 Pelitutkimuksen menetelmiä 5 op
  NKTA103 Pelitutkimuksen erityisalueita 5 op

  2. Pelisuunnittelun valinnaisista kursseista valitaan vähintään 5 op:
  HTKA114 Peliprojekti 5 op
  NKTA104 Pelisuunnittelun ja pelikehityksen työvälineet 5 - 10 op
  NKTA105 Pelisuunnittelun erityisalueita 5 - 10 op
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  - tuntee pelitutkimuksen keskeiset osa-alueet ja käsitteet
  - osaa analysoida pelejä mekaniikan ja tarinan tasolla
  - tuntee pelinkehityksen prosessin
  - osaa soveltaa pelisuunnittelun menetelmiä käytännön suunnittelutehtäviin
  Sisältö
  Pelitutkimus ja pelisuunnittelu -opintokokonaisuus perehdyttää digitaalisten pelien tutkimuksen ja suunnittelun monitieteiseen ja monialaiseen kenttään. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä muun muassa pelisuunnittelun, pelikehityksen ja mediakasvatuksen tehtävissä.
  Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija tuntee pelitutkimuksen keskeisten suuntausten pääpiirteet ja käsitteistön. Opiskelija tuntee keskeiset digitaalisten pelien tyylilajit ja niiden tärkeimmät edustajat sekä tuntee digitaalisten pelien historiaa. Opiskelija tuntee pelisuunnittelun keskeiset osa-alueet. Opiskelija pystyy soveltamaan taitojaan pelien tulkinnassa ja suunnittelussa.
 • HTKA112 Pelin lumo - näkökulmia digitaalisiin peleihin (5 op)
 • TIEA219 Pelisuunnittelu (5 op)

  Taidehistorian ja taidekasvatuksen aineopinnot (avoin yliopisto) (35 - 50 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 35-50 opintopistettä
  Kriteerit
  Opintosuunnan omat opiskelijat 50 op, muut opiskelijat 35 op.

  Vaihtoehtoisista opintojaksoista valitaan 5 op.

  Vain opintosuunnan omat opiskelijat tekevät jaksot TAIA401 Tutkimusvalmiudet ja TAHA411/TKAA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma.

  Taidehistorian opintosuunnan opiskelijat tekevät jakson TAHA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, taidekasvatuksen opintosuunnan opiskelijat tekevät jakson TKAA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Suoritettuaan aineopinnot opiskelija

  hallitsee taidehistorian ja taidekasvatuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja sisällöt,
  tuntee kuvataiteen historialliset vaiheet ja nykytaiteen suuntaukset,
  tuntee taidekasvatuksen keskeiset suuntaukset ja käytännöt,
  osaa soveltaa taidekasvatuksen teoriaa taide- ja kulttuurialan käytäntöihin,
  osaa soveltaa taidetta koskevaa teoreettista ja tutkimustietoa ja hallitsee tiedonhaun perusteet,
  hallitsee taiteen ja kulttuurin tutkimuksen tiedonhankinnan menetelmiä,
  osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman,
  osaa suunnitella ja arvioida taide- ja kulttuurialan toimintaa ryhmän jäsenenä,
  hallitsee taide- ja kulttuurialan työelämätaitoja ja tuntee taide- ja kulttuurialan työllistymismahdollisuuksia,
  tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja
  on valmis maisteriopintojen suorittamiseen.
  Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä.

  Pääaineopiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon aineopintovaiheessa.
  Lisätiedot
  Taidehistorian ja taidekasvatuksen tutkinto-ohjelmaan hakevat tekevät jaksot TAIA401 Tutkimusvalmiudet ja TAHA411/TKAA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma.

  Taidehistorian opintosuunnan opiskelijat tekevät jakson TAHA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, taidekasvatuksen opintosuunnan opiskelijat tekevät jakson TKAA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma.
 • TAIA121 Taiteentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä (5 op)
 • TAHA123 Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö (5 op)
 • TAHA124 Suomen kuvataide ja taidekokoelmat (5 op)
 • TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria (5 op)
 • TAIA1102 Esteettinen havaitseminen (5 op)
 • TAIA1103 Taide ja opetus (5 op)