Musiikkikasvatuksen kandidaattiohjelma

Tutkintonimike
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Musiikkikasvatuksen kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Musiikkikasvatuksen opinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä antavat opiskelijalle pedagogiset, tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet perusopetuksen ja lukion musiikinopetukseen. Opinnoista saa valmiudet musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen seuraamiseen ja tekemiseen sekä jatko-opintoihin. Musiikkikasvatuksen opintojen luonne ja sisällöt määräytyvät oppiaineen suhteesta yleissivistävän koulun musiikinopetukseen.
Tutkinto-ohjelmaan kuuluu musiikkikasvatuksen lisäksi muita opintoja, kuten toisen opetettavan aineen perus- ja aineopintokokonaisuus tai vastaava määrä muita opintoja. Opiskelijan työelämävalmiuksien kehittäminen on integroitu opintoihin eri tavoin.
Opiskelijaa kannustetaan opintojensa aikana opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. Opintojen sujuvuuden kannalta opiskelijavaihtoon lähtemisen ajankohdaksi suositellaan kandidaattivaiheessa toisen opiskeluvuoden kevätlukukautta tai kolmannen opiskeluvuoden syksyä. Kansainvälistymistä on myös osallistuminen englanninkieliseen opetukseen yliopiston kv-opetustarjonnan puitteissa.

Osaamistavoitteet

Musiikkikasvatuksessa kandidaatintutkinnon (HuK) suorittanut

- Hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
- Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa ja osaamistaan kriittisesti
- Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
- Osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
- Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja hänellä on valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen


Tutkintorakenne

  Vapaasti valittavat opinnot (53 - 60 op)

  Suositellaan suoritettavaksi toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 60 op tai muita osaamista tukevia opintoja. Sovitaan hops-ohjauksessa.

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 53-60 opintopistettä

   Muut vapaasti valittavat opinnot

   Esimerkiksi ulkomailla opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja tai muita aineenopettajan työtä tukevia opintoja.