Kauppakorkeakoulun erilliset opintokokonaisuudet

Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Kuvaus

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai Basic Business Studies on sivuopiskelijoille 25 op:n / cr:n (myös taloustieteen opintosuunnan) laajuinen. Johtamisen, markkinoinnin, laskentatoimen, viestinnän johtamisen opintosuuntien sekä Informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijat suorittavat kokonaisuuden 28 op:n laajuisena.
Kokonaisuus tulee suorittaa vähintään arvosanalla 3 eli hyvä ennen siirtymistä aineopintoihin (35-38 op) tai aineopintotasoisiin opintokokonaisuuksiin (25-27 op).

Kokonaisuuden koontia pyydetään osoitteesta opintoasiat-jsbe@jyu.fi ->
opintotietojärjestelmä laskee arvosanan samalla kun koonti suoritetaan.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot on johtamisen, markkinoinnin, laskentatoimen, viestinnän johtamisen ja yrittäjyyden opintojaksoista koostuva perusopintokokonaisuus. Aineopintotasoisia kokonaisuuksia on tarjolla johtamisesta, markkinoinnista ja laskentatoimesta. Toistaiseksi viestinnnän johtamisesta ja yrittäjyydestä ei ole tarjolla aineopintoja tai aineopintotasoisia opintokokonaisuuksia, mutta yrittäjyydestä on mahdollista suorittaa perusopinnot.

Muita kokonaisuuksia ovat henkilöstöjohtamisen perusopinnot, kauppaoikeuden perus- ja aineopinnot, taloustieteen perus- ja aineopinnot sekä rahoituksen opintokokonaisuus.

Lisäksi, muiden kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden on mahdollista suorittaa verkko-opintoina ns. LITO-opinnot -> Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op laajuisena. Osallistujamäärä on rajoitettu.

Tämän sivun lisäksi tietoa näistä kokonaisuuksista löytyy vapaasti valittavien opintojen portaalista https://www.jyu.fi/sivuaineet/


Tutkintorakenne

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (Informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille) (28 op)

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
Liiketoimintaosaamisen perusopinnot IT-tiedekunnan opiskelijoille.
Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
* muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
* tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
* kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
* arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista
Sisältö
Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.
YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (muiden kuin kauppakorkeakoulun ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille) (25 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
* muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
* tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
* kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
* arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista
Sisältö
Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.
YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)

Basic Busines Studies (25-28 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 25-28 opintopistettä
Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
Englanninkielisen Basic Business Studies -perusopintokokonaisuuden voi suorittaa joko 25 op suuruisena tai 28 op suuruisena. Viime mainittuun kokonaisuuteen sisältyy YTTP2160 Basic Business in Practise 3 op.
Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
- The student gains a holistic understanding of doing business and can apply this understanding in practice.
- The student can identify current issues related to business and is able to consider his/her own interest in different fields of business.
- The student can evaluate business also from the perspectives of responsibility and ethicality.
Sisältö
Basic business studies provides an introduction to business in the fields of management and leadership, accounting, marketing, communication and entrepreneurship. The students acquire knowledge, skills and attitudes for understanding business issues from different perspectives and in different environments.
Lisätiedot
Englanninkielisen Basic Business Studies -perusopintokokonaisuuden voi suorittaa joko 25 op suuruisena tai 28 op suuruisena. Viime mainittuun kokonaisuuteen sisältyy YTTP2160 Basic Business in Practise 3 op.
YTTP2110 Introduction to Management and Leadership (5 op)
YTTP2120 Introduction to Marketing (5 op)
YTTP2130 Introduction to Accounting (5 op)
YTTP2140 Introduction to Entrepreneurship (5 op)
YTTP2150 Introduction to Corporate Communication (5 op)
YTTP2160 Basic Business Studies in Practice (3 op)

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot (27 op)

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää myös avoimessa yliopistossa suoritetut vastaavaan kokonaisuuteen kuuluvat kurssit.

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
Mikäli opiskelija on jo suorittanut Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuden (28 op), johon sisältyy (YTTP1110/YTTP2110) –opintojakso, ei sitä enää voi sisällyttää Henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa Henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuuteen riittää 25 op, ja puuttuvat opintopisteet voi suorittaa lisätehtävillä, joista tarkemmat tiedot saa vastuuopettajalta.
Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
*tuntee keskeiset henkilöstöjohtamisen teoriaperinteet ja käytännöt ja osaa arvioida niiden merkitystä käytännön henkilöstöjohtamisessa
*hallitsee erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen perusteet
*tunnistaa henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan aiheeseen
*osaa etsiä tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytäntöön ja ymmärtää myös vastuullisen henkilöstöjohtamisen roolin ja tärkeyden organisaatioiden käytännön toiminnassa
Sisältö
Henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuus koostuu henkilöstöjohtamisen kentälle sijoittuvista opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen.
Esitietovaatimukset
Ei esitietovaatimuksia, mutta ensin suoritetaan YTTP1110/YTTP2110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet ja YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen, jonka jälkeen vasta muut opintojaksot.

Pakolliset opinnot (23 op)

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op)
YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)
YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)

Valinnaiset opinnot (4 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 4 opintopistettä
YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat (4 op)
YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)

Johtamisen opintokokonaisuus (26 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Sisällöllisenä osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee ja tietää vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Opiskelija hallitsee erityisesti yrityksen yhteiskunnallisen roolin, henkilöstöjohtamisen ja liiketoimintastrategioiden perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista pienimuotoisia kehittämistehtäviä näiltä alueilta hyödyntäen tutkivaa työotetta.
Sisältö
Johtamisen aineopinnot käsittelevät johtamista ja johtajuutta henkilöstöjohtamisen ja strategisen johtamisen näkökulmista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisten ja asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin, myös organisaatioiden muutostilanteissa.

Pakolliset opintojaksot (12 op)

YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op)
YJOA3110 Strategic Management (6 op)

Valinnaiset opintojaksot (14 op)

HUOM! Psykologian perusopinnot on vapaa erillinen opintokokonaisuus, mutta aineopintotasoisia opintojaksoja voi suorittaa vain opinto-oikeuden hakemuksella saaneet.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 14 opintopistettä
YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)
YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)
YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat (4 op)
YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)
CEMA2110 Business, Society and the Environment (5 op)
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II (5 op)
PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)

Johtamisen aineopinnot (36 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Sisällöllisenä osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee ja tietää vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Opiskelija hallitsee erityisesti yrityksen yhteiskunnallisen roolin, henkilöstöjohtamisen ja liiketoimintastrategioiden perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista pienimuotoisia kehittämistehtäviä näiltä alueilta hyödyntäen tutkivaa työotetta.
Sisältö
Johtamisen aineopinnot käsittelevät johtamista ja johtajuutta henkilöstöjohtamisen ja strategisen johtamisen näkökulmista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisten ja asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin, myös organisaatioiden muutostilanteissa.

Pakolliset opintojaksot (12 op)

YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op)
YJOA3110 Strategic Management (6 op)

Valinnaiset opintojaksot (24 op)

HUOM! Psykologian perusopinnot on vapaa, mutta aineopintotasoisia opintojaksoja voi suorittaa vain opinto-oikeuden hakemuksella saaneet.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 24 opintopistettä
YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)
YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)
YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat (4 op)
YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)
CEMA2110 Business, Society and the Environment (5 op)
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II (5 op)
PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)

Laskentatoimen opintokokonaisuus (25 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Laskentatoimen aineopintokokonaisuuden suoritettuaan:
- opiskelija tuntee rahoituksen laskentatoimen teoreettiset perusteet sekä keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja osaa soveltaa niitä yrityksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.
- opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet ja osaa soveltaa niitä liiketaloustieteen kysymysten tarkasteluun.
Sisältö
Laskentatoimen aineopintokokonaisuus koostuu rahoituksen laskentatoimen (kuten kirjanpito, tuloslaskenta ja verotus), johdon laskentatoimen (kuten kustannuslaskenta ja talousjohtaminen) opinnoista.
YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)
YLAA3120 Kirjanpito ja verotus (6 op)
YLAA2110 Kustannuslaskenta (7 op)
YLAA2120 Talousjohtaminen (6 op)

Laskentatoimen aineopinnot (37 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Laskentatoimen aineopintokokonaisuuden suoritettuaan:
- opiskelija tuntee rahoituksen laskentatoimen teoreettiset perusteet sekä keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja osaa soveltaa niitä yrityksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.
- opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet ja osaa soveltaa niitä liiketaloustieteen kysymysten tarkasteluun.
Sisältö
Laskentatoimen aineopintokokonaisuus koostuu rahoituksen laskentatoimen (kuten kirjanpito, tuloslaskenta ja verotus), johdon laskentatoimen (kuten kustannuslaskenta ja talousjohtaminen) opinnoista.

Pakolliset opintojaksot (25 op)

YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)
YLAA3120 Kirjanpito ja verotus (6 op)
YLAA2110 Kustannuslaskenta (7 op)
YLAA2120 Talousjohtaminen (6 op)

Valinnaiset opintojaksot (12 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 12 opintopistettä
YLAA3130 Tilintarkastuksen peruskurssi (6 op)
YLAA3140 Konsernitilinpäätös (6 op)
YLAA4110 Corporate Finance (6 op)

Markkinoinnin opintokokonaisuus (26 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Markkinoinnin aineopinnot suoritettuaan
- opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
- opiskelija hallitsee erityisesti asiakkuuksien, asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoinnin prosessien perusteet osana organisaation toimintaa.
- opiskelija pystyy soveltamaan markkinoinnin keskeistä teoreettista tietoa pienimuotoisissa kehittämistehtävissä.
- opiskelija tunnistaa markkinointiin liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat.
Sisältö
Markkinoinnin aineopinnot käsittelevät kuluttajakäyttäytymistä, asiakassuhde- ja palvelujohtamista, markkinoinnin johtamista, tuotteistamista ja myyntiä, kansainvälistä markkinointia ja markkinointitutkimusta.

Pakolliset opintojaksot (12 op)

YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)
YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op)

Valinnaiset opintojaksot (14 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 14 opintopistettä
YMAA2130 Markkinoinnin johtaminen (5 op)
YMAA2140 International Marketing (5 op)
YMAA2150 Tuotteistaminen ja myynti (5 op)
YMAA2160 Markkinointitutkimus (5 op)
YMAA2170 Sosiaalinen markkinointi (4-6 op)

Markkinoinnin aineopinnot (36-38 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Markkinoinnin aineopinnot suoritettuaan
- opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
- opiskelija hallitsee erityisesti asiakkuuksien, asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoinnin prosessien perusteet osana organisaation toimintaa.
- opiskelija pystyy soveltamaan markkinoinnin keskeistä teoreettista tietoa pienimuotoisissa kehittämistehtävissä.
- opiskelija tunnistaa markkinointiin liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat.
Sisältö
Markkinoinnin aineopinnot käsittelevät kuluttajakäyttäytymistä, asiakassuhde- ja palvelujohtamista, markkinoinnin johtamista, tuotteistamista ja myyntiä, kansainvälistä markkinointia ja markkinointitutkimusta.
YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)
YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op)
YMAA2130 Markkinoinnin johtaminen (5 op)
YMAA2140 International Marketing (5 op)
YMAA2150 Tuotteistaminen ja myynti (5 op)
YMAA2160 Markkinointitutkimus (5 op)
YMAA2170 Sosiaalinen markkinointi (4-6 op)

Taloustieteen perusopinnot (26 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Taloustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
• tietää talouden toiminnan perusperiaatteet ja kykenee selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat talouden eri toimijoiden asemaan.
• kykenee tunnistamaan mikro- ja makrotaloudellisia ilmiöitä talouden toiminnassa.
Sisältö
Taloustieteen perusopintokokonaisuus perehdyttää taloustieteen peruskäsitteisiin ja –teorioihin sekä antaa valmiuksia käsitellä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekotilanteita taloustieteellisestä näkökulmasta. Monipuolinen valinnaisten opintojen tarjonta mahdollistaa opintokokonaisuuden räätälöinnin itselle sopivaksi.

Pakolliset opintojaksot (13 op)

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (8 op)
KTTP2120 Suomen talous ja talouspolitiikka (5 op)

Valinnaiset opintojaksot (13 op)

Valitaan vähintään 12 op seuraavista perus- ja aineopintotasoisista opintojaksoista.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 13 opintopistettä
KTTP3110 Julkistalouden perusteet (5 op)
KTTP3210 Koulutuksen talous (5 op)
KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (8 op)
KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot (6 op)
KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I (5 op)
KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi (8 op)
KTTA2150 Mikrotaloustiede I (8 op)
KTTA2160 Makrotaloustiede I (8 op)
KTTA3410 Kaupunki- ja aluetalous (5 op)
KTTA3510 Työmarkkinat (5 op)
KTTA3610 Terveystaloustiede (5 op)
KTTA4130 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu (5 op)
KTTA4140 Kansainvälinen kauppa (5 op)

Taloustieteen aineopinnot (35 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Taloustieteen aineopinnot suoritettuaan
• opiskelija osaa käyttää taloustieteen keskeisiä kvantitatiivisia menetelmiä ja soveltaa niitä taloustieteellisten kysymysten tarkasteluun.
• opiskelija kykenee analysoimaan talouden ilmiöitä sekä teoreettisesti että havaintojen perusteella.
Sisältö
Taloustieteen aineopintokokonaisuus antaa valmiudet analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekotilanteita taloustieteellisin menetelmin. Monipuolinen valinnaisten opintojen tarjonta mahdollistaa opintokokonaisuuden räätälöinnin itselle sopivaksi.

Pakolliset opintojaksot (29 op)

KTTA2150 Mikrotaloustiede I (8 op)
KTTA2160 Makrotaloustiede I (8 op)
KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I (5 op)
KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi (8 op)

Valinnaiset opintojaksot (6 op)

Valitaan vähintään 6 op seuraavista opintojaksoista, joita ei ole käytetty perusopintokokonaisuuteen tai muihin opintokokonaisuuksiin.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 6 opintopistettä
KTTP3110 Julkistalouden perusteet (5 op)
KTTP3210 Koulutuksen talous (5 op)
KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (8 op)
KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot (6 op)
KTTA3410 Kaupunki- ja aluetalous (5 op)
KTTA3510 Työmarkkinat (5 op)
KTTA3610 Terveystaloustiede (5 op)
KTTA4130 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu (5 op)
KTTA4140 Kansainvälinen kauppa (5 op)

Rahoituksen opintokokonaisuus (25 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Osaamistavoitteet:
• seurata ja tulkita arvopaperimarkkinoiden tapahtumia ja yritysrahoitusinstrumentteja ja -järjestelyitä.
• oman varallisuuden hoitoon liittyvän talousosaamiseen hankkimiseen.
• erikoistua asiantuntijatehtäviin rahoitussektorilla ja syventäviin rahoituksen opintoihin.
Sisältö
Rahoituksen opintokokonaisuus perehdyttää rahoitusmarkkinoiden peruskäsitteisiin, toimintaan ja instituutioihin sekä antaa valmiuksia arvopapereiden arvonmääritykseen ja sijoituspäätösten analyysiin.

Pakolliset opintojaksot (20 op)

KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (8 op)
KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot (6 op)
YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)

Valinnaiset opintojaksot (5 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 5 opintopistettä
KTTA4130 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu (5 op)
YLAA3140 Konsernitilinpäätös (6 op)
KAOA1200 Sijoittajaviestintä (5 op)
KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus (5 op)

Kauppaoikeuden perusopinnot (25 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- tuntee aihepiiriin ja tilanteen vaatiman oikeudellisen sääntelyn perusteet
- tunnistaa vastuita ja oikeudellisia seuraamuksia aiheuttavat tilanteet
- osaa hakea tietoa aihetta koskevasta lainsäädännöstä ja eri oikeuslähteistä
- osaa toimia lain vaatimalla tavalla yritystoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi
Sisältö
Kauppaoikeuden opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yritystoiminnan eri osapuolten oikeuksista, velvollisuuksista ja oikeudellisista vaihtoehdoista taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Esitietovaatimukset
Ei esitietovaatimuksia

Pakolliset opintojaksot (5 op)

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (5 op)

Valinnaiset opintojaksot (20 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 20 opintopistettä
KAOA1120 Sopimusoikeus (5 op)
KAOA1130 Perintä ja maksukyvyttömyysmenettelyt (3 op)
KAOA1140 Immateriaalioikeus (5 op)
KAOA1150 Yhtiöoikeus (5 op)
KAOA1160 Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat (5 op)
KAOA1170 Työoikeus (5 op)
KAOA1180 Arvonlisäverotus (5 op)
KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus (5 op)
KAOA1200 Sijoittajaviestintä (5 op)
KAOA1210 Tietoyhteiskunnan oikeus (5 op)
KAOA1220 Eurooppaoikeus (5 op)
KAOA1230 Yritysverotuksen perusteet (5 op)
KAOA1240 Kansainvälinen vero-oikeus (5 op)
KAOA1260 Oikeustaloustiede (5 op)
KAOA1270 Viestintäoikeus (5 op)
KAOA1280 Henkilöverotus (5 op)
KAOA1290 Kauppa- ja viestintäoikeuden seminaari (5 op)
KAOA1300 Julkishallinnon sääntely (6 op)

Kauppaoikeuden aineopinnot (35 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 35 opintopistettä
Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
Valitaan 35 op aineopintojaksoista, joita ei ole käytetty kauppaoikeuden perusopintokokonaisuuteen.
Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa vastuita ja oikeudellisia seuraamuksia aiheuttavat tilanteet
- osaa hakea tietoa aihetta koskevasta lainsäädännöstä ja eri oikeuslähteistä
- osaa toimia lain vaatimalla tavalla yritystoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi
Sisältö
Kauppaoikeuden aineopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa tietoa yritystoiminnan eri osapuolten oikeuksista, velvollisuuksista ja oikeudellisista vaihtoehdoista taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
KAOA1120 Sopimusoikeus (5 op)
KAOA1130 Perintä ja maksukyvyttömyysmenettelyt (3 op)
KAOA1140 Immateriaalioikeus (5 op)
KAOA1150 Yhtiöoikeus (5 op)
KAOA1160 Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat (5 op)
KAOA1170 Työoikeus (5 op)
KAOA1180 Arvonlisäverotus (5 op)
KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus (5 op)
KAOA1200 Sijoittajaviestintä (5 op)
KAOA1220 Eurooppaoikeus (5 op)
KAOA1210 Tietoyhteiskunnan oikeus (5 op)
KAOA1230 Yritysverotuksen perusteet (5 op)
KAOA1240 Kansainvälinen vero-oikeus (5 op)
KAOA1260 Oikeustaloustiede (5 op)
KAOA1270 Viestintäoikeus (5 op)
KAOA1280 Henkilöverotus (5 op)
KAOA1290 Kauppa- ja viestintäoikeuden seminaari (5 op)
KAOA1300 Julkishallinnon sääntely (6 op)

Yrittäjyyden perusopinnot (25 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Opiskelija tietää keskeiset yrittäjyyden ulottuvuudet ja niihin kytkeytyvät teoretisoinnit. Hän ymmärtää myös yrittäjyyden yhteiskunnallisen roolin ja taloudellisen merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa yrittäjyyteen liittyviä työkaluja ja malleja käytäntöön esimerkiksi omien työllistymisvaihtoehtojen suunnittelussa, kehittämisprojektin toteuttamisessa tai oman yritystoiminnan käynnistämisessä ja pyörittämisessä.
Sisältö
Yrittäjyyden perusopinnot koostuu pakollisesta yrittäjyyden perusteet -opintojaksosta sekä vapaasti valittavista perus- ja aineopintotasoista opintojaksoista. Yrittäjyyden perusteet -opintojakso käsittelee yrittäjyyttä yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla tarjoten perustiedot omaehtoisesta, sisäisestä ja ulkoisesta yrittäjyydestä. Vapaasti valittavilla perus- ja aineopintotasoisilla opintojaksoilla syvennytään tarkemmin omaehtoiseen, sisäiseen ja/tai ulkoiseen yrittäjyyteen ja toteutetaan näihin liittyviä käytännön projekteja.

Pakolliset opintojaksot (5 op)

Pakollisena voi suorittaa joko suomenkielisen tai englanninkielisen yrittäjyyden perusopintojakson

Sisällön valinnaisuus
Valitaan yksi
YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
YTTP2140 Introduction to Entrepreneurship (5 op)

Valinnaiset opintojaksot (20 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 20 opintopistettä
YMAA2150 Tuotteistaminen ja myynti (5 op)
URAP005 Unelmat+Inspiraatio! (3 op)
URAA1006 Ideasta toiminnaksi 1 - NY Start Up (5 op)
URAA1007 Ideasta toiminnaksi 2 - NY Start Up (5 op)
URAA1005 Ideasta yritykseksi -esihautomokurssi (5 op)
URAA1010 Entrepreneurship in Action (2-5 op)
URAA009 Työllistyvyyttä edistävät opinnot (1-6 op)
JSBA5110 Business in Asia (4 op)
URAA1001 Tiimi&Työnantaja -projektikurssi (3-6 op)
URAA1002 DreamUp -tapahtuma -projektikurssi (3-5 op)
URAA1003 Luo oma kesäduunisi (2 op)
URAS001 Yrittäjyystarinoita (2 op)

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LITO) (25-40 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
Kriteerit
Valitaan tarjolla olevista opintojaksoista 5-8.

Suositeltu suoritusjärjestys
Kokonaisuuden jaksoista ensimmäisinä on suositeltavaa suorittaa:
- Johtamisen ja organisaatioiden perusteet
- Markkinoinnin ja myynnin perusteet
- Johdatus taloushallintoon

Jakso Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – VIBu-yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen sitä on suoritettava vähintään kolme muuta kokonaisuuden opintojaksoa.

Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25 op sisältäen VIBu yrityssimulaation (5 op). Muut 20 op voi vapaasti valita kokonaisuuden tarjonnasta.
Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.
Sisältö
Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.
Lisätiedot
Opintokokonaisuuden opintojaksot ovat tarjolla Jyväskylän yliopiston tiedekuntien opiskelijoille Kauppakorkeakoulua lukuunottamatta.

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautuminen
Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen alkaa kuukautta ennen kurssin alkua ja päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.
JSBP9110 Johdatus taloushallintoon (LITO) (5 op)
JSBP9120 Markkinoinnin ja myynnin perusteet (LITO) (5 op)
JSBP9130 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet (LITO) (5 op)
JSBP9140 Johdatus yrittäjyyteen (LITO) (5 op)
JSBP9150 Liiketoimintaympäristön taloustiede (LITO) (5 op)
JSBP9160 Johdatus yritysjuridiikkaan (LITO) (5 op)
JSBP9170 Johdatus yritysvastuuseen (LITO) (5 op)
JSBP9180 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - VIBu-yrityssimulaatio (LITO) (5 op)