Kauppakorkeakoulun erilliset opintokokonaisuudet

Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Kesto
3 vuotta

Kuvaus

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai Basic Business Studies on sivuopiskelijoille 25 op:n / cr:n (myös taloustieteen opintosuunnan) laajuinen. Johtamisen, markkinoinnin, laskentatoimen, viestinnän johtamisen opintosuuntien sekä Informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijat suorittavat kokonaisuuden 28 op:n laajuisena.
Kokonaisuus tulee suorittaa vähintään arvosanalla 3 eli hyvä ennen siirtymistä aineopintoihin (35-38 op) tai aineopintotasoisiin opintokokonaisuuksiin (25-27 op).

Kokonaisuuden koontia pyydetään osoitteesta opintoasiat-jsbe@jyu.fi ->
opintotietojärjestelmä laskee arvosanan samalla kun koonti suoritetaan.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot on johtamisen, markkinoinnin, laskentatoimen, viestinnän johtamisen ja yrittäjyyden opintojaksoista koostuva perusopintokokonaisuus. Aineopintotasoisia kokonaisuuksia on tarjolla johtamisesta, markkinoinnista ja laskentatoimesta. Toistaiseksi viestinnnän johtamisesta ja yrittäjyydestä ei ole tarjolla aineopintoja tai aineopintotasoisia opintokokonaisuuksia, mutta yrittäjyydestä on mahdollista suorittaa perusopinnot.

Muita kokonaisuuksia ovat henkilöstöjohtamisen perusopinnot, kauppaoikeuden perus- ja aineopinnot, taloustieteen perus- ja aineopinnot sekä rahoituksen opintokokonaisuus.

Lisäksi, muiden kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden on mahdollista suorittaa verkko-opintoina ns. LITO-opinnot -> Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op laajuisena. Osallistujamäärä on rajoitettu.

Tämän sivun lisäksi tietoa näistä kokonaisuuksista löytyy vapaasti valittavien opintojen portaalista https://www.jyu.fi/sivuaineet/


Tutkintorakenne

  Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op)

  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) -opintokokonaisuus on tarkoitettu kauppakorkeakoulun ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille. Muiden tiedekuntien opiskelijat suorittavat kokonaisuuden 25 op:n laajuisena.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
  * muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
  * tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
  * kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
  * arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista
  Sisältö
  Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.
  Lisätiedot
  Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) -opintokokonaisuus on tarkoitettu kauppakorkeakoulun ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille. Muiden tiedekuntien opiskelijat suorittavat kokonaisuuden 25 op:n laajuisena.
 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
 • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
 • YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
 • YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)

  Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, muiden kuin kauppakorkeakoulun ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille (25 op)

  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Muiden kuin kauppakorkeakoulun ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijat suorittavat Liiketoimintaosaamisen perusopinnot -kokonaisuuden 25 op:n laajuisena. Kauppakorkeakoulun ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoilla perusopintojen laajuus on 28 op.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
  * muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
  * tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
  * kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
  * arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista
  Sisältö
  Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
 • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
 • YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)

  Basic Business Studies (Separate Study Module) (25 - 28 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 25-28 opintopistettä
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Englanninkielisen Basic Business Studies -perusopintokokonaisuuden voi suorittaa joko 25 op suuruisena tai 28 op suuruisena. Viime mainittuun kokonaisuuteen sisältyy YTTP2160 Basic Business in Practise 3 op.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  - The student gains a holistic understanding of doing business and can apply this understanding in practice.
  - The student can identify current issues related to business and is able to consider his/her own interest in different fields of business.
  - The student can evaluate business also from the perspectives of responsibility and ethicality.
  Sisältö
  Basic business studies provides an introduction to business in the fields of management and leadership, accounting, marketing, communication and entrepreneurship. The students acquire knowledge, skills and attitudes for understanding business issues from different perspectives and in different environments.
  Lisätiedot
  Englanninkielisen Basic Business Studies -perusopintokokonaisuuden voi suorittaa joko 25 op suuruisena tai 28 op suuruisena. Viime mainittuun kokonaisuuteen sisältyy YTTP2160 Basic Business in Practise 3 op.
 • YTTP2110 Introduction to Management and Leadership (5 op)
 • YTTP2120 Introduction to Marketing (5 op)
 • YTTP2130 Introduction to Accounting (5 op)
 • YTTP2140 Introduction to Entrepreneurship (5 op)
 • YTTP2150 Introduction to Corporate Communication (5 op)
 • YTTP2160 Basic Business Studies in Practice (3 op)

  Henkilöstöjohtamisen perusopinnot (27 op)

  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää myös avoimessa yliopistossa suoritetut vastaavaan kokonaisuuteen kuuluvat kurssit.

  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Mikäli opiskelija on jo suorittanut Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuden (28 op), johon sisältyy (YTTP1110/YTTP2110) –opintojakso, ei sitä enää voi sisällyttää Henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa Henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuuteen riittää 25 op, ja puuttuvat opintopisteet voi suorittaa lisätehtävillä, joista tarkemmat tiedot saa vastuuopettajalta.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
  *tuntee keskeiset henkilöstöjohtamisen teoriaperinteet ja käytännöt ja osaa arvioida niiden merkitystä käytännön henkilöstöjohtamisessa
  *hallitsee erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen perusteet
  *tunnistaa henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan aiheeseen
  *osaa etsiä tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytäntöön ja ymmärtää myös vastuullisen henkilöstöjohtamisen roolin ja tärkeyden organisaatioiden käytännön toiminnassa
  Sisältö
  Henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuus koostuu henkilöstöjohtamisen kentälle sijoittuvista opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen.
  Esitietovaatimukset
  Ei esitietovaatimuksia, mutta ensin suoritetaan YTTP1110/YTTP2110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet ja YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen, jonka jälkeen vasta muut opintojaksot.

  Laskentatoimen opintokokonaisuus (25 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Laskentatoimen aineopintokokonaisuuden suoritettuaan:
  - opiskelija tuntee rahoituksen laskentatoimen teoreettiset perusteet sekä keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja osaa soveltaa niitä yrityksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.
  - opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet ja osaa soveltaa niitä liiketaloustieteen kysymysten tarkasteluun.
  Sisältö
  Laskentatoimen aineopintokokonaisuus koostuu rahoituksen laskentatoimen (kuten kirjanpito, tuloslaskenta ja verotus), johdon laskentatoimen (kuten kustannuslaskenta ja talousjohtaminen) opinnoista.
 • YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)
 • YLAA3120 Kirjanpito ja verotus (6 op)
 • YLAA2110 Kustannuslaskenta (7 op)
 • YLAA2120 Talousjohtaminen (6 op)

  Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LITO) (25 - 40 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan erillisten kriteerien mukaan
  Kriteerit
  Valitaan tarjolla olevista opintojaksoista 5-8.

  Jakso Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – VIBu-yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen sitä on suoritettava vähintään jaksot Johdatus taloushallintoon ja Johtamisen ja organisaatioiden perusteet.

  Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25 op sisältäen VIBu yrityssimulaation (5 op). Muut 20 op voi vapaasti valita kokonaisuuden tarjonnasta.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.
  Sisältö
  Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.
  Lisätiedot
  Opintokokonaisuuden opintojaksot ovat tarjolla Jyväskylän yliopiston tiedekuntien opiskelijoille Kauppakorkeakoulua lukuunottamatta.

  Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

  Ilmoittautuminen
  Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen alkaa kuukautta ennen kurssin alkua ja päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

  Ennen LITO-kurssien suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset kurssit:
  1. voidaan sisällyttää omaan tutkintoon
  2. eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.
  Muiden opintojen sisällyttäminen opintokokonaisuuteen ->
  Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintoasiat-jsbe@jyu.fi mikäli hän haluaa sisällyttää opintokokonaisuuteen muita opintojaksoja. 
 • JSBP9110 Johdatus taloushallintoon (LITO) (5 op)
 • JSBP9120 Markkinoinnin ja myynnin perusteet (LITO) (5 op)
 • JSBP9130 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet (LITO) (5 op)
 • JSBP9140 Johdatus yrittäjyyteen (LITO) (5 op)
 • JSBP9150 Liiketoimintaympäristön taloustiede (LITO) (5 op)
 • JSBP9160 Johdatus yritysjuridiikkaan (LITO) (5 op)
 • JSBP9170 Johdatus yritysvastuuseen (LITO) (5 op)
 • JSBP9180 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - VIBu-yrityssimulaatio (LITO) (5 op)